THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 42
Số lượt truy cập: 2067779
QUANG CÁO
Giáo án tháng 05 (24-36 tháng) 5/20/2016 9:44:05 AM

THÁNG 05/2016

CHỦ ĐÒ 10:  bÐ lªn mÉu gi¸o

                  Thời gian thực hiện 2 tuần từ ngày 09-  20/05/ 2016

Thứ tự các tuần: 31, 32

                                                                                                                                                                                          

            Môc tiªu:

I. Ph¸t triÓn thÓ chÊt.

- Trẻ biết bắt chước một số động tác theo cô.

- Trẻ biết phèi hîp tay, m¾t khi nÐm tróng ®Ých n»m ngang, biÕt dïng søc nÐm m¹nh tay cho tói c¸t bay xa vÒ phÝa tr­íc. Biết chơi các trò chơi theo sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ biết nhặt đồ vật nhỏ bằng 2 ngón tay.

- Trẻ có thói quen thích xem tranh ảnh. Biết phối hợp tay mắt khi nÆn theo ý thÝch.    

- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm và ăn được các loại thức ăn khác nhau. Trẻ có thói quen ngũ 1 giấc

- Trẻ có thói quen vệ sinh trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn…

- Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…).

- Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

II. Ph¸t triÓn nhËn thøc.

- Trẻ gọi được tên các đồ dùng, đồ chơi của lớp mẫu giáo  trong tranh.

- Trẻ biết nghe, nhìn, nhận biết một số hình ảnh  của lớp mẫu giáo.

- Phát triển tính tò mò ham hiểu biết, khả năng quan sát.

- TrÎ nhËn biÕt, gäi tªn vµ ph©n biÖt d­îc ¸o, quÇn to - nhá.

- Trẻ  chỉ/nói tên/lấy cất đúng các lo¹i §D§C theo yêu cầu của cô.

- Trẻ gọi được tên các lo¹i §D§C  qua tranh ¶nh, ®å ch¬i.

III. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.

- Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 -3 hành động

- Trẻ nghe và trả lời được các câu hỏi ngắn gọn mà cô đưa ra.

- Trẻ hiểu được nội dung đơn giản cña bµi th¬: “®i n¾ng”, trả lời được các câu hỏi về néi dung bµi th¬.

- Trẻ phát âm rõ tiếng, đọc được những bài thơ, ca dao, đồng dao, hß vÌ với sự giúp đỡ của cô giáo.

- Trẻ biết lắng nghe khi người lớn đọc sách, biết gọi tên những đồ chơi trong tranh.

- Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng

IV. Ph¸t triÓn t×nh c¶m, kü n¨ng x· héi vµ thÈm mü.

- Trẻ biết giới thiệu tên mình tên bố mẹ trẻ khi được sự giúp đỡ của cô.

- Trẻ bước đầu nhận biết được cảm xúc, trạng thái vui buồn, sợ hải.

- Tập cho trẻ bắt chước một vài trò chơi đơn giản trong giao tiếp.

- Trẻ bước đầu có ý thức giữ gìn đồ chơi, biết chơi với các bạn.

- Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lçi, vâng dạ.

- Trẻ  biết hát tù nhiªn, h¸t thuéc các bài hát dưới sự giúp đỡ của cô.

- Trẻ biết s÷ dông c¸c kÜ n¨ng nÆn ®Ó nÆn theo ý thÝch.

 

 


TuÇn I:  bÐ lªn mÉu gi¸o

Thêi gian : Tõ 09- 13/05/2016

Người thực hiện: Đỗ Thị Mai

Ho¹t ®éng

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

§ãn trÎ

- C« ®ãn trÎ víi th¸i ®é niÒm në ©n cÇn, t¹o cho trÎ ®­­îc c¶m gi¸c yªu th­¬ng.

- Trẻ chấp nhận:  Cëi mũ khi vµo líp, thay giày dÐp, cëi  quần ¸o kho¸c khi vµo líp, cëi bít ¸o khi trêi nãng.

TDS

- Ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp

- §i , ch¹y thay ®æi tèc ®é nhanh chËm

- ThÓ dôc s¸ng: Bµi: Tay em

1. §T1: ng÷i hoa.

2. §T2: GiÊu tay.

3. §T3: §ång hå tÝch t¾c.

4. §T4:  H¸i hoa.

Trß chuyÖn s¸ng

- D¹y trÎ s÷ dông lêi nãi víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau: Chµo hái. Trß chuyÖn...

- D¹y trÎ nhËn biÕt vËt dông nguy hiÓm, n¬i nguy hiÓm, hµnh ®éng nguy hiÓm: Löa, n­íc nãng, cµo cÊu, x« ®Èy, trÌo lan can...

- Trß chuyÖn víi trÎ, xem tranh vÒ mét sè lo¹i PTGT.

VÖ sinh

- D¹y trÎ tËp nãi víi ng­êi lín khi cã nhu cÇu vÖ sinh

- D¹y trÎ c¸ch mÆc, cëi quÇn ¸o, ®i vÖ sinh, ®i dÐp cã sù h­íng dÉn cña c«

- B­íc ®Çu trÎ cã thãi quen vÖ sinh tr­íc khi ¨n, lau miÖng, uèng n­íc sau khi ¨n

- TrÎ lµm ®­îc mét sè viÖc  víi sù gióp ®ì cña ng­êi lín (đi vÖ sinh)

¡n

- D¹y trÎ tù xóc c¬m ¨n, uèng n­íc

- D¹y trÎ tËp nãi víi ng­êi lín khi cã nhu cÇu uèng n­íc

- TrÎ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n c¬m vµ ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c nhau.

- TrÎ lµm ®­îc mét sè viÖc víi sù gióp ®ì cña ng­êi lín ( lÊy n­íc uèng)

- TËp cho trÎ ¨n xong biÕt cÊt b¸t vµo n¬i quy ®Þnh.

Ngñ

- TËp cho trÎ cã thãi quen ngñ 1 giÊc

- H­íng dÉn trÎ tù cÊt gèi khi ngñ dËy

- Cho trÎ nghe mét sè b¶n nh¹c kh«ng lêi.

Ho¹t ®éng gãc

1. Lĩnh vực phát triển thể chất.

- Dạy trẻ  tập nói với người lớn khi có nhu cầu (vệ sinh, uống nước)

- Dạy trẻ thói quen nề nếp

- Dạy trẻ nhận biết vật dụng nguy hiểm, nơi nguy hiểm, hành động nguy hiểm.

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức NBTN, NBPB

- Nghe và nhận biết các âm thanh khác nhau của các loại đồ dùng mùa hè

- Sờ nhìn ...các đồ dùng mùa hè để nhận biết các đặc điểm nổi bật.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

- Nghe, cảm nhận các lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, hành động quen thuộc trong giao tiếp

- Nghe và thực hiện yêu cầu bằng lời nói gồm 2-3 hành động

- Trẻ bước đầu cú ý thức giữ gìn đồ chơi.

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẫm mĩ

- Trẻ thể hiện những điều  thích hoặc không thích của bản thân

- Dạy trẻ cách biểu lộ trong giao tiếp với người khác.

- Trẻ biết thực hiện 1 số yêu cầu của người lớn.

- Trẻ  biết hát các bài hát dưới sự giúp đỡ của cô.

- Trẻ thích tô màu,  chọn các loại đồ dùng mùa hè.

- Nghe 1 bài hát dân ca.

- Chơi với một số nhạc cụ.

- Dạy trẻ  xé tự do

- Trẻ thích xÕp hµng rµo tõ c¸c khèi gç, thÝch nÆn c¸c ®å ch¬i ë líp mÉu gi¸o.

* Gãc bÐ vui l¾p ghÐp:

- XÕp h×nh: XÕp tr­êng häc cña bÐ, xÕp hµng rµo - xÕp bÓ b¬i

 - X©u vßng hoa: mµu vµng - mµu xanh, mµu ®á.

* Gãc bÐ tËp lµm ng­êi lín:

- Lµm quen trß ch¬i : Líp mÉu gi¸o. Kh¸m bÖnh, uèng thuèc.quÊy bét cho em bóp bª ¨n, pha n­íc chanh, n­íc cam

* Gãc bÐ tËp lµm nghÖ sü:

- VÏ «ng mÆt trêi-vÏ m­a, vß giÊy

- NÆn b¸nh ....,

 - BiÓu diÓn ©m nh¹c: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o” Ch¸u vÉn nhí tr­êng mÇm non”

* Gãc s¸ch: - L¾ng nghe c« ®äc chuyÖn “C¸ vµ chim”,

 Th¬:  C« vµ mÑ;  M­a;  §i n¾ng.

- Xem tranh vÒ mét sè ho¹t ®éng cña líp mÉu gi¸o

Ho¹t ®éng häc

-V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1-1,2m

- TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

NBPB:

¸o, quÇn to - nhá

PTTM

T¹o h×nh: NÆn theo ý thÝch

 

PTNN

Th¬: “§i n¾ng”

 

 

 

 

- NDTT: D¹y h¸t “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- NDKH: TC¢N Giäng h¸t to - nhá.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§:

Tham quan c¸c líp MG

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§:

D¹y trÎ c¸ch xÐ tù do

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§: LQ bµi th¬: "§i n¾ng"

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§: Lµm quen bµi h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§: Đọc bµi th¬: "§i n¾ng"

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

H§ chiÒu

- D¹y trÎ lµm quen chuyÖn: “Chia ngät sÏ bïi”

 

- Båi d­ìng kiÕn thøc cho nh÷ng trÎ yÕu:  (Minh, Hạ)

- Cho trÎ nghe bµi d©n ca: M­a r¬i

 

- D¹y trÎ vß giÊy

 

- D¹y trÎ biÕt xin lçi

 

 

KÕ ho¹ch ngµy

Thứ 2 ngày 09 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

PTTC

V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1 - 1,2m

TC: Trêi n¾ng trêi m­a

 

- TrÎ hứng thú thùc hiÖn ®­îc vËn ®éng “NÐm tróng ®Ých n»m ngang

1 - 1,2m”

- D¹y trÎ biÕt chê ®Õn l­ît.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i.

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- X¾c x« - tói c¸t - Vßng.

II. TiÕn hµnh:

H§1: Khëi ®éng:

- Cho trÎ ®i t¨ng dÇn tèc ®é theo nhÞp bµi h¸t:  "§oµn tµu nhá xÝu".

H§2: Träng ®éng:

a. BTPTC: Tay em (tËp nh­ thÓ dôc s¸ng)

b. V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1 - 1,2m

- C« lµm mÉu 3 lÇn:

+ L1: C« lµm mÉu toµn phÇn

+ L2: Lµm mÉu kÕt hîp víi gi¶i thÝch:

  TTCB: C« ®øng ch©n tr­íc ch©n sau sau v¹ch chuÈn, Tay cÇm tói c¸t cïng phÝa víi ch©n sau. Khi cã hiÖu lÖnh nÐm c« gi¬ tói c¸t lªn cao, m¾t nh×n vµo ®Ých vµ dïng søc nÐm m¹nh tay sao cho tói c¸t vµo ®Ých,sau ®ã c« ®i vÒ cuèi hµng.

+L3: Mêi 1 trÎ lªn thùc hiÖn thö.

- TrÎ th­­c hiÖn:

+ Mçi lÇn tËp 2 trÎ (mçi trÎ tËp 2 - 3 lÇn ).

c. TCV§:  Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i:

- C« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

 + C¸ch ch¬i: C« lµm thá mÑ trÎ lµm thá con ®i theo nhÞp bµi h¸t võa lµm ®éng t¸c, ®Õn ®o¹n "m­a to råi..vÒ th«i" thá mÑ thá con ch¹y nhanh vÒ nhµ cña m×nh.

+ Cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn.

H§3: håi tÜnh:

- C« vµ trÎ ®i bé nhÑ nhµng mét vßng tho¶i m¸i.

* NhËn xÐt: Tuyªn d­­¬ng trÎ tïy líp häc

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§:

Tham quan c¸c líp mÉu gi¸o

- TCV§: "Dung d¨ng dung dÎ"

- Ch¬i tù do

 

 

- TrÎ biÕt ®­îc tªn c¸c líp mÉu gi¸o, biÕt ®­îc c¸c ho¹t ®éng trong ngµy vµ lµm quen víi c¸c gãc ch¬i ë líp mÉu gi¸o.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn

 

 

 

 

I. ChuÈn bÞ:

-  §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. H§C§: Tham quan c¸c líp mÉu gi¸o

- Cho trÎ ®i tham quan lÇn l­ît c¸c líp mÉu gi¸o.

  + C« giíi thiÖu tªn cña líp mÉu gi¸o mµ trÎ ®Õn th¨m.

  C« h­íng cho trÎ quan s¸t c¸c gãc ch¬i vµ ®å ch¬i ë c¸c gãc, giíi thiÖu cho trÎ biÕt.

  + ë líp mÉu gi¸o cã 5 gãc ch¬i (XD, ph©n vai, nghÖ thuËt...)

  + Lªn mÉu gi¸o mäi c«ng viÖc c¸c anh chÞ ph¶i tù lËp tõ viÖc ®i vÖ sinh ®Õn röa tay lau mÆt.

- Gi¸o dôc trÎ: Lªn mÉu gi¸o c¸c con ph¶i ch¨m ngoan, biÕt lµm 1 sè viÖc ®¬n gi¶n gióp c«.

H§2.TCV§:  Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

-  Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n

Sinh ho¹t chiÒu

- Lµm quen chuyÖn: "C¸ vµ chim"

 

- TrÎ høng thó nghe c« ®äc th¬ .

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

I . ChuÈn bÞ:

- Tranh minh häa chuyÖn

II. TiÕn hµnh:

- Giíi thiÖu c©u chuyÖn lµm quen

- C« kÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn  2 - 3 lÇn

- Giíi thiÖu vÒ néi dung chuyÖn

- KÓ l¹i c©u chuyÖn cho trÎ nghe 1 - 2 lÇn

* Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i ë c¸c gãc

* NhËn xÐt, nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy

 

Th3 ngày 10 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

NBPB

"¸o quÇn to - nhá"

 

 

- TrÎ hứng thú tham gia hoạt động nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc ¸o quÇn to - ¸o quÇn nhá.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- Trẻ biết giữ gìn áo quần sạch sẽ khi mặc.

I. ChuÈn bÞ:

-  Mçi trÎ mét bé ¸o quÇn to mµu vµng, mét bé ¸o quÇn nhá mµu ®á.

II. C¸ch tiÕn hµnh:

H§1: ¤n ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi:

- Trß chuyÖn vÒ líp häc mÉu gi¸o.

H§2. Néi dung.

 - C« chän mÉu:  C« ®­a lÇn l­ît tõng c¸i (¸o quÇn to cã mµu vµng) lªn hái trÎ:

  + C« c¸i g× ®©y? ( ¸o, quÇn)

  + ¸o quÇn to hay nhá (¸o quÇn to)

  + ¸o quÇn cã mµu g× ? ( Cã mµu vµng)

-  TrÎ thùc hiÖn:

 - LÇn 1: TrÎ chän cïng c«.

  + TrÎ chän ¸o quÇn to mµu vµng ®­a lªn ®äc sau ®ã xÕp xuèng tr­íc mÆt.

  + TrÎ chän ¸o quÇn nhá mµu xanh ®­a lªn ®äc sau ®ã xÕp xuèng tr­íc mÆt.

- LÇn 2: TrÎ chØ tay vµo ¸o quÇn c« yªu cÇu vµ gäi tªn

Trong khi trÎ chän c« hái trÎ:

 + Con chän c¸i g× ?

 + C¸i ... to hay nhá ?

 + C¸i ... cã mµu g× ?

 + Con ®Æt ¸o quÇn vµo trong r¸ cña m×nh.

H§3KÕt thóc:

- Nh¾c l¹i tªn bµi.

Gi¸o dôc trÎ: TrÎ biÕt ch¬i tËt tù, b¶o qu¶n ®å ch¬i.

- Tuyªn d­¬ng trÎ tïy líp häc.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: D¹y trÎ xÐ tù do

- TCV§:

Lén cÇu vång

- Ch¬i tù do

 

 

- TrÎ høng thó ®­îc lµm quen víi ho¹t ®éng xÐ tù do.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn

 

I. ChuÈn bÞ:

- Mñ chim - Vßng - GiÊy - §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i:

- C« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

 - Cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn.

H§2. H§CCD: D¹y trÎ c¸ch xÐ tù do

- DÉn d¾t giíi thiÖu ho¹t ®éng xÐ tù do

- C« cÇm giÊy vµ xÐ mÉu cho trÎ xem

- H­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm giÊy vµ xÐ ( XÐ d¶i, xÐ bÊm, xÐ bøt...)

- Ph¸t giÊy cho trÎ xÐ tù do

- C« quan s¸t h­íng dÉn trÎ.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Sinh ho¹t chiÒu

 Båi d­ìng kiÕn thøc cho nh÷ng trÎ yÕu (H¹, Minh)

NBPB to - nhá

TrÎ høng thó nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn¸o quÇn to- nhá vµ mµu.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

I. ChuÈn bÞ:

Tranh xe « t«.

II. TiÕn hµnh:

- C« ®­a lÇn l­ît tõng c¸i (¸o quÇn to cã mµu vµng) lªn hái trÎ:

  + C« c¸i g× ®©y? ( ¸o, quÇn)

  + ¸o quÇn to hay nhá (¸o quÇn to)

  + ¸o quÇn cã mµu g× ? (cã mµu vµng)

 - TrÎ chän cïng c« 2 - 3 lÇn.

- C« chó ý mêi nh÷ng trÎ yÕu tham gia nhiÒu lÇn vµo ho¹t ®éng.

* NhËn xÐt nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy.

 

 

Th4 ngày 11 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

T¹o h×nh

NÆn theo ý thÝch

 

- Trẻ hứng thú hoạt động nặn theo ý thích, và trẻ biết nặn những sản phẩm mà trẻ thích

 - TrÎ häc trËt tù nghiªm tóc, kh«ng tranh giµnh cña b¹n.

- BiÕt ch¬i s¹ch sÏ.

I. ChuÈn bÞ:

- §Êt nÆn, b¶ng con, chiÕu tr¶i trÎ ngåi

II. C¸ch tiÕn hµnh:

H§1: æn ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi

- Giíi thÖu ho¹t ®éng: NÆn theo ý thÝch.

H§2: Néi dung:

- Cho trÎ quan s¸t , gäi tªn c¸c s¶n phÈm nÆn ®­îc trªn mµn h×nh

- C« lµm mÉu: C« cÇm viªn ®Êt, bãp ®Êt, vÐo ®Êt, c« l¨n trßn viªn ®Êt, l¨n däc viªn ®Êt, Ên dÑt...®Ó t¹o thµnh qu¶ bãng, lËt ®Ët, phÊn...

- TrÎ thùc hiÖn: C« lµm thao t¸c kÜ n¨ng cho trÎ lµm theo, sau ®ã c« ®Õn s÷a sai gióp trÎ khi cÇn thiÕt, khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi.

Khi trÎ thùc hiÖn, c« ®i dÕn tõng trÎ c« hái trÎ:

   + Con lµm g× ? ( nÆn...)

   + Con nÆn bãng... mµu g× ? (Mµu vµng)

 H§3: KÕt thóc:

- C« võa cho c¸c con lµm g× ? (nÆn theo ý thÝch)

- C¸c con nÆn ®­îc nh÷ng g× ? (bãng, phÊn...)

- Tr­ng bµy s¶n phÈm

- Khen s¶n phÈm cña trÎ tïy kh¶ n¨ng mµ trÎ ®¹t ®­îc.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: LQ bµi th¬: "§i n¾ng"

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ høng thó nghe c« ®äc th¬ vµ ®äc th¬ cïng c« thơ

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i vµ thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn.

 

I. ChuÈn bÞ:

- §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§2. H§CCD: LQ bµi th¬: "§i n¾ng"

- Cho trÎ ch¬i trêi n¾ng - trêi m­a

- DÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬ lµm quen: "§i n¾ng".

* C« ®äc cho trÎ nghe bµi th¬: "§i n¾ng" 2 lÇn.

- C« giíi thiÖu cho trÎ vÒ néi dung bµi th¬

- Hái trÎ tªn bµi th¬, tªn ct¸c gi¶

- C« ®äc l¹i bµi th¬ cho trÎ nghe 1 lÇn.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Sinh ho¹t chiÒu

- Cho trÎ nghe d©n ca “ M­a r¬i”

- TrÎ høng thó khi ®­îc nghe h¸t, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m khi nghe cô h¸t.

 

I. ChuÈn bÞ:

- bµi h¸t: “M­a r¬i” trªn m¸y tÝnh

II. TiÕn hµnh:

- Trß chuyÖn, dÉn d¾t giíi thiÖu bµi nghe h¸t “ M­a r¬i”

- C« h¸t cho trÎ nghe bµi h¸t 1 - 2 lÇn

- Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn vïng miÒn

- Më nh¹c trªn m¸y tÝnh cho trÎ nghe 2 -3 lÇn.

 

Th5 ngày 12 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

PTNN

Th¬: "§i n¾ng"

 

- TrÎ høng thó, chó ý l¾ng nghe c« ®äc th¬ vµ hiÓu ®­­îc néi dung bµi th¬, ®äc th¬ cïng c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ biÕt ®i n¾ng ®éi mñ.

 

I. ChuÈn bÞ:

- Que chØ - m¸y chiÕu - Mµn h×nh PowerPoint: Th¬ "§i n¾ng"

II. C¸ch tiÕn hµnh:

H§1: ¤n ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi:

- T¹o t×nh huèng giíi thiÖu bµi th¬  : “§i N¾ng”.

H§2: Néi dung:

- C« ®äc mÉu 2 lÇn :

  +L1: §äc diÔn c¶m.

  +L2: §äc th¬ kÕt hîp tr×nh chiÕu PP.

* §µm tho¹i - trÝch dÉn :

 + C¸c con ®äc bµi th¬ g×?

 + T¸c gi¶ miªu t¶ con chim chÝch nã ®Ëu ë ®©u?

 + Con chim chÝch nã kªu ntn?

 + Chó chim chÝch nãi ®i n¾ng ph¶i cã g×?.

 + NÕu ai kh«ng nghe th× chim ntn?

C« kh¸i qu¸t vµ gi¸o dôc trÎ: Khi ®i n¾ng c¸c con nhí ®éi nãn ®éi mò,…

- D¹y trÎ ®äc th¬: C« mêi c¶ líp, Tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc

H§3: KÕt thóc:

- C¶ líp ®äc l¹i bµi th¬ mét lÇn.

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

- NhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: - H§C§: Lµm quen bµi h¸t: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ høng thó khi nghe c« h¸t vµ h¸t theo c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i vµ ch¬i an toµn.

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- Mò chim - Vßng - §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i:

- C« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn.

H§2. H§C§: Lµm quen bµi h¸t: "Ch¸u ®i mÉu gi¸o"

- C« giíi thiÖu bµi h¸t lµm quen: "Ch¸u ®i mÉu gi¸o"

- C« h¸t cho trÎ nghe bµi h¸t 2 - 3 lÇn

- C¶ líp h¸t cïng c« 2 - 3 lÇn

- Mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ h¸t

- C¶ líp h¸t l¹i 1 - 2 lÇn

H§3. Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n

Ho¹t ®éng chiÒu

- D¹y trÎ vß giÊy

 

- TrÎ høng thó ®­îc lµm quen víi ho¹t ®éng xÐ tù do

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

I. ChuÈn bÞ:

- Trèng l¾c, x¾c x«, ph¸ch tre.

II. TiÕn hµnh:

- DÉn d¾t giíi thiÖu ho¹t ®éng vß giÊy

- C« cÇm giÊy vµ xÐ vß mÉu cho trÎ xem

- H­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm gi¸y vµ vß

- Ph¸t giÊy cho trÎ thùc hiÖn

- C« quan s¸t h­íng dÉn trÎ.

* Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i ë c¸c gãc

* NhËn xÐt nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy.

 

Th6 ngày 13 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

PTTM

- NDTT: D¹y h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o

NDKH: Giäng h¸t to - nhá

 

- TrÎ høng thó khi nghe c« h¸t vµ h¸t theo c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

  

 

I. ChuÈn bÞ:

Bµi h¸t “Em tËp l¸i « t«” trªn m¸y tÝnh - Mò chãp kÝnh.

II. TiÕn hµnh:

H§1:  ¤n ®Þnh, giíi thiÖu bµi:

- T×nh huèng giíi thiÖu bµi h¸t   “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

`H§2: Néi dung:

a. D¹y h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o

-  C« h¸t mÉu 2 lÇn:

  + LÇn 1: H¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m.

  + LÇn 2: H¸t thÓ hiÖn ®iÖu bé minh häa

         -  C¶ líp h¸t  cïng c« 2 lÇn

- Hái trÎ:+ C¸c con võa h¸t bµi g×?

  + TrÎ h¸t theo c« tæ - nhãm, c¸ nh©n.

b. TC¢N: Giäng h¸t to nhá:

- C« nãi rá c¸ch ch¬i

- Mêi gäi tõng trÎ lu©n phiªn lªn h¸t to -nhá, sau ®ã c« mêi  trÎ kh¸c nãi xem b¹n h¸t to hay h¸t nhá, sau mæi lÇn ch¬i c« ®éng viªn khuyÕn khich trÎ.

3: KÕt thóc: C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×

-  Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t : “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”  (1lÇn),  hái tªn bµi h¸t.                                              - NhËn xÐt tuyªn d­­¬ng trÎ tïy theo líp häc.                                                                                                   

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§:

 - H§C§: Nghe vµ hiÓu néi  dung bµi th¬: “§i n¾ng”

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- TrÎ høng thó nghe c« ®äc th¬ vµ ®äc th¬ cïng c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i vµ thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn.

 

I. ChuÈn bÞ:

- Tranh th¬: "§i n¾ng"

- §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§2. H§CCD: §äc bµi th¬: “§i n¾ng”

- DÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬: "§i n¾ng".

- C« ®äc cho trÎ nghe bµi th¬: "®i n¾ng" 1 lÇn.

- C« trß chuyÖn hái trÎ vÒ néi dung bµi th¬:

+ C¸c con ®äc bµi th¬ g×?

+ T¸c gi¶ miªu t¶ con chim chÝch nã ®Ëu ë ®©u?

+ Con chim chÝch nã kªu ntn?

+ Chó chim chÝch nãi ®i n¾ng ph¶i cã g×?.

+ NÕu ai kh«ng nghe th× chim ntn?

+ C« kh¸i qu¸t vµ gi¸o dôc trÎ: Khi ®i n¾ng c¸c con nhí ®éi nãn ®éi mò,…

- TrÎ ®äc th¬ cïng c« theo c¶ líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Ho¹t ®éng chiÒu

- D¹y trÎ biÕt xin lçi

 - TrÎ biÕt c¸ch xin lçi ng­êi kh¸c khi lµm sai.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó khi tham gia ho¹t ®éng

 

I ChuÈn bÞ

Tr×nh chiÕu Powerpoit

- Phim thá con kh«ng v©ng lêi

II. TiÕn hµnh

- Cho trÎ xem ®o¹n phim thá con kh«ng v©ng lêi

- Hái trÎ:

 + V× sao b¹n thá bÞ l¹c?

 + B¹n thá lµm vËy lµ ®óng hay sai?

 + B¹n thá ®· lµm g× khi mÑ ®Õn ®ãn?

Khi c¸c con m¾c lçi víi b¹n, víi c« c¸c con ph¶i lµm g×?

VËy c¸c con h·y xin lçi mÑ gióp b¹n thá nµo? (TrÎ nãi vµ vßng tay xin lçi: Con xin lçi mÑ)

- C« gi¸o dôc: C¸c con ph¶i biÕt v©ng lêi ng­êi lín, khi m¾c lçi c¸c con ph¶i biÕt xin lçi míi lµ bÐ ngoan.

- C« nhËn xÐt tuyªn d­­¬ng trÎ.

 

 

 

                                    TuÇn II:  bÐ tËp lµm ng­êi lín

Thêi gian : Tõ 16 - 20/05/2016

Ng­êi thùc hiÖn: Hoàng Thị Lĩnh

Ho¹t ®éng

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

§ãn trÎ

- C« ®ãn trÎ víi th¸i ®é niÒm në ©n cÇn, t¹o cho trÎ ®­­îc c¶m gi¸c yªu th­¬ng

- Trẻ chấp nhận:  Cëi mũ khi vµo líp, thay giày dÐp, cëi  quần ¸o kho¸c khi vµo líp, cëi bít ¸o khi trêi nãng.

TDS

- Ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ vµ h« hÊp

- §i , ch¹y thay ®æi tèc ®é nhanh chËm

- ThÓ dôc s¸ng: Bµi: Tay em

1. §T1: ng÷i hoa.

2. §T2: GiÊu tay.

3. §T3: §ång hå tÝch t¾c.

4. §T4:  H¸i hoa.

Trß chuyÖn s¸ng

- D¹y trÎ s÷ dông lêi nãi víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau: Chµo hái. Trß chuyÖn...

- D¹y trÎ nhËn biÕt vËt dông nguy hiÓm, n¬i nguy hiÓm, hµnh ®éng nguy hiÓm: Löa, n­íc nãng, cµo cÊu, x« ®Èy, trÌo lan can...

- Trß chuyÖn víi trÎ, xem tranh vÒ mét sè lo¹i PTGT.

VÖ sinh

- D¹y trÎ tËp nãi víi ng­êi lín khi cã nhu cÇu vÖ sinh

- D¹y trÎ c¸ch mÆc, cëi quÇn ¸o, ®i vÖ sinh, ®i dÐp cã sù h­íng dÉn cña c«

- B­íc ®Çu trÎ cã thãi quen vÖ sinh tr­íc khi ¨n, lau miÖng, uèng n­íc sau khi ¨n

- TrÎ lµm ®­îc mét sè viÖc  víi sù gióp ®ì cña ng­êi lín ( §i vÖ sinh)

¡n

- D¹y trÎ tù xóc c¬m ¨n, uèng n­íc

- D¹y trÎ tËp nãi víi ng­êi lín khi cã nhu cÇu uèng n­íc

- TrÎ thÝch nghi víi chÕ ®é ¨n c¬m vµ ¨n c¸c thøc ¨n kh¸c nhau.

- TrÎ lµm ®­îc mét sè viÖc víi sù gióp ®ì cña ng­êi lín (lÊy n­íc uèng)

- TËp cho trÎ ¨n xong biÕt cÊt b¸t vµo n¬i quy ®Þnh.

Ngñ

- TËp cho trÎ cã thãi quen ngñ 1 giÊc

- H­íng dÉn trÎ tù cÊt gèi khi ngñ dËy

-  Cho trÎ nghe mét sè b¶n nh¹c kh«ng lêi.

Ho¹t ®éng gãc

1. Lĩnh vực phát triển thể chất.

- Dạy trẻ  tập nói với người lớn khi có nhu cầu (vệ sinh, uống nước)

- Dạy trẻ thói quen nề nếp

- Dạy trẻ nhận biết vật dụng nguy hiểm, nơi nguy hiểm, hành động nguy hiểm.

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức NBTN, NBPB

- Nghe và nhận biết các âm thanh khác nhau của các loại đồ dùng mùa hè

- Sờ nhìn ...các đồ dùng mùa hè để nhận biết các đặc điểm nổi bật.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

- Nghe, cảm nhận các lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, hành động quen thuộc trong giao tiếp

- Nghe và thực hiện yêu cầu bằng lời nói gồm 2-3 hành động

- Trẻ bước đầu cú ý thức giữ gìn đồ chơi.

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẫm mĩ

- Trẻ thể hiện những điều  thích hoặc không thích của bản thân

- Dạy trẻ cách biểu lộ trong giao tiếp với người khác.

- Trẻ biết thực hiện 1 số yêu cầu của người lớn.

- Trẻ  biết hát các bài hát dưới sự giúp đỡ của cô.

- Trẻ thích tô màu,  chọn các loại đồ dùng mùa hè.

- Nghe 1 bài hát dân ca.

- Chơi với một số nhạc cụ.

- Dạy trẻ  xé tự do

- Trẻ thích xÕp hµng rµo tõ c¸c khèi gç, thÝch nÆn c¸c ®å ch¬i ë líp mÉu gi¸o.

* Gãc bÐ vui l¾p ghÐp:

- XÕp h×nh: XÕp tr­êng häc cña bÐ, xÕp hµng rµo- xÕp bÓ b¬i

 - X©u vßng hoa: mµu vµng - mµu xanh, mµu ®á.

* Gãc bÐ tËp lµm ng­êi lín:

- Lµm quen trß ch¬i : Líp mÉu gi¸o. Kh¸m bÖnh, uèng thuèc.quÊy bét cho em bóp bª ¨n, pha n­íc chanh, n­íc cam

* Gãc bÐ tËp lµm nghÖ sü:

- VÏ «ng mÆt trêi-vÏ m­a, vß giÊy

- NÆn b¸nh ....,

 - BiÓu diÓn ©m nh¹c: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o” Ch¸u vÉn nhí tr­êng mÇm non”

* Gãc s¸ch: - L¾ng nghe c« ®äc chuyÖn “C¸ vµ chim”,

 Th¬:  C« vµ mÑ;  BÐ kh«ng khãc n÷a; §i n¾ng.

- Xem tranh vÒ mét sè ho¹t ®éng cña líp mÉu gi¸o

Ho¹t ®éng häc

-V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1-1,2m

- TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

NBPB:

Mµu xanh- ®á  - vµng (¸o, quÇn ,mñ)

PTTM

T¹o h×nh: XÕp hµng rµo

 

PTNN

Th¬: "M­a”

 

 

 

 

- NDTT: D¹yV§ “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- NH: Ch¸u vÉn nhí tr­êng MN

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§:

Tham quan c¸c líp MG

 

 

 

 

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

Ch¬i tù do

- H§C§:

D¹y trÎ xÐ tù do

 

 

 

 

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§: LQ bµi th¬: M­a"

 

 

 

 

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

Ch¬i tù do

- H§C§: Lquen V§ bµi h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o

 

 

 

 

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- H§C§: Nghe, hiÓu néi  dung vµ tr¶ lêi ®­îc 1 sè c©u hái ®¬n gi¶n cña bµi th¬: "M­a"

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

H§ chiÒu

- Nghe kÓ chuyÖn: “C¸ vµ vµ chim”

 

- Båi d­ìng kiÕn thøc cho nh÷ng trÎ yÕu: 

(Minh, Hân, Thy, Huy)

- Cho trÎ nghe bµi d©n ca: M­a r¬i

 

- D¹y trÎ c¸ch vß giÊy

 

“D¹y trÎ biÕt xin lçi”

 

 

                                           KÕ ho¹ch ngµy

Th2 ngày 16 tháng 05 năm 2016

 Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

PTTC

V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1 - 1,2m

TC: Trêi n¾ng trêi m­a

 

- TrÎ høng thó thùc hiÖn vËn ®éng “NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1 - 1,2m”

- D¹y trÎ biÕt chê ®Õn l­ît.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i.

 

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- X¾c x« - tói c¸t - Vßng.

II. TiÕn hµnh:

H§1:  Khëi ®éng:

- Cho trÎ ®i t¨ng dÇn tèc ®é theo nhÞp bµi h¸t:  "§oµn tµu nhá xÝu".

H§2:  Träng ®éng :

a. BTPTC: Tay em (tËp nh­ hÓ dôc s¸ng)

b. V§CB: NÐm tróng ®Ých n»m ngang 1 - 1,2m

- C« lµm mÉu 3 lÇn:

+ L1: C« lµm mÉu toµn phÇn

+ L2: Lµm mÉu kÕt hîp víi gi¶i thÝch:

  TTCB: C« ®øng ch©n tr­íc ch©n sau sau v¹ch chuÈn, Tay cÇm tói c¸t cïng phÝa víi ch©n sau. Khi cã hiÖu lÖnh nÐm c« gi¬ tói c¸t lªn cao, m¾t nh×n vµo ®Ých vµ dïng søc nÐm m¹nh tay sao cho tói c¸t vµo ®Ých, sau ®ã c« ®i vÒ cuèi hµng.

+ L3: Mêi 1 trÎ lªn thùc hiÖn thö.

- TrÎ th­­c hiÖn:

+ L1: Mçi lÇn tËp 2 trÎ.

+ L1: N©ng cao: cho trÎ nÐm ®Ých xa h¬n (1,5m) mçi lÇn tËp 2 trÎ.

c. TCV§:  Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i:

- C« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn.

H§3: håi tÜnh:

- C« vµ trÎ ®i bé nhÑ nhµng mét vßng tho¶i m¸i.

* NhËn xÐt: Tuyªn d­­¬ng trÎ tïy líp học

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§:

Tham quan c¸c líp mÉu gi¸o

- TCV§: "Dung d¨ng dung dÎ"

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ biÕt ®­îc tªn c¸c líp mÉu gi¸o, biÕt ®­îc c¸c ho¹t ®éng trong ngµy vµ lµm quen víi c¸c gãc ch¬i ë líp mÉu gi¸o.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn

 

 

I. ChuÈn bÞ:

-  §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. H§C§: Tham quan c¸c líp mÉu gi¸o

- Cho trÎ ®i tham quan lÇn l­ît c¸c líp mÉu gi¸o.

  + C« giíi thiÖu tªn cña líp mÉu gi¸o mµ trÎ ®Õn th¨m.

  C« h­íng cho trÎ quan s¸t c¸c gãc ch¬i vµ ®å ch¬i ë c¸c gãc, giíi thiÖu cho trÎ biÕt.

  + ë líp mÉu gi¸o cã 5 gãc ch¬i (XD, ph©n vai, nghÖ thuËt...)

  + Lªn mÉu gi¸o mäi c«ng viÖc c¸c anh chÞ ph¶i tù lËp tõ viÖc ®i vÖ sinh ®Õn röa tay lau mÆt.

- Gi¸o dôc trÎ: Lªn mÉu gi¸o c¸c con ph¶i ch¨m ngoan, biÕt lµm 1 sè viÖc ®¬n gi¶n gióp c«.

H§2.TCV§:  Dung d¨ng dung dÎ:

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i "Dung d¨ng dung dÎ"

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

 + C¸ch ch¬i: TrÎ cÇm tay nhau ®i thµnh vßng trßn, võa ®i võa ®äc lêi bµi ®ång dao, ®äc ®Õn c©u “Ngåi thôp xuèng ®©y” th× tÊt c¶ trÎ ngåi h½n xuèng.

 Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n

Sinh ho¹t chiÒu

- Lµm quen chuyÖn: "C¸ vµ chim"

 

 

- TrÎ høng thó nghe c« ®äc th¬ vµ ®äc th¬ cïng c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

I . ChuÈn bÞ:

- Tranh minh häa chuyÖn

II. TiÕn hµnh:

- Giíi thiÖu c©u chuyÖn lµm quen:

- C« kÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn  2 - 3 lÇn

- Giíi thiÖu vÒ néi dung chuyÖn

- KÓ l¹i c©u chuyÖn cho trÎ nghe 1 - 2 lÇn

* NhËn xÐt, nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy

 

Th3 ngày 17 tháng 05 năm 2016

Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

NBPB

Mµu vµng - xanh - ®á

( ¸o, quÇn, mñ)

 

 

- TrÎ  hứng thú hoạt động nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc ¸o, quÇn, mò mµu xanh, ®á,vµng.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 - TrÎ häc trËt tù,  biÕt b¶o qu¶n ®å ch¬i.

 

I. ChuÈn bÞ:

-  Mçi trÎ mét  ¸o mµu ®á, 1 quÇn mµu vµng, mét mò mµu xanh.

II. C¸ch tiÕn hµnh:

H§1: ¤n ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi:

- DÉn d¾t giíi thiÖu ho¹t ®éng NBPB mµu xanh, ®á, vµng

H§2: Néi dung:

- C« chän mÉu lÇn 1:

  + C« chän ¸o mµu ®á ®­­a lªn cho trÎ ®äc, (¸o mµu ®á).

  + C« chän quÇn mµu vµng ®­­a lªn cho trÎ ®äc, (QuÇn mµu vµng).

  + C« chän mò mµu xanh ®­a lªn cho trÎ ®äc ( Mò mµu xanh)

- C« chän lÇn 2:

+ L1: TrÎ chän theo c«.

  C« chän ¸o mµu ®á yªu cÇu trÎ chän theo c« ®­­a lªn vµ ®äc (¸o mµu ®á).

   C« chän  quÇn mµu vµng yªu cÇu trÎ chän theo c« ®­­a lªn ®äc (quÇn mµu vµng).

  C« chän mò mµu xanh yªu cÇu trÎ chän theo c« ®­­a lªn ®äc  (mò mµu xanh).

+ L2: TrÎ tù chän: TrÎ chän theo yªu cÇu cña c« vµ  ®äc.(2 lÇn).

H§3: KÕt thóc:

- Cñng cè: Nh¾c l¹i tªn bµi.

- Gi¸o dôc cho trÎ lªn mÉu gi¸o ch¨m ngoan häc giái, nghe lêi c« gi¸o.

- Tuyªn d­­¬ng trÎ tïy líp häc.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: D¹y trÎ xÐ tù do

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- TrÎ høng thó ®­îc lµm quen víi ho¹t ®éng xÐ tù do.

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- Mñ chim - Vßng - GiÊy - §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Lén cÇu vång

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i:

- C« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.

 - Cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn.

H§2. H§CCD: D¹y trÎ c¸ch xÐ tù do

- Cho trÎ h¸t: "Ch¸u ®i mÉu gi¸o"

- Trß chuyÖn vÒ bµi h¸t

- DÉn d¾t giíi thiÖu ho¹t ®éng xÐ tù do

- C« cÇm giÊy vµ xÐ mÉu cho trÎ xem

- H­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm giÊy vµ xÐ ( XÐ d¶i, xÐ bÊm, xÐ bøt...)

- Ph¸t giÊy cho trÎ xÐ tù do

- C« quan s¸t h­íng dÉn trÎ.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Sinh ho¹t chiÒu

 Båi d­ìng kiÕn thøc cho nh÷ng trÎ yÕu (H¹, Minh)

NBPB mµu ®á, vµng, xanh

-TrÎ nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc mµu ®á, vµng, xanh cña ¸o, quÇn, mò

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

I. ChuÈn bÞ:

Mçi trÎ cã 1 ¸o ®á, 1 quÇn vµng, 1 mò xanh

II. TiÕn hµnh:

- C« ®­a lÇn l­ît tõng c¸i (¸o quÇn mò) lªn hái trÎ:

  + C« c¸i g× ®©y? ( ¸o /quÇn/mò)

  + ¸o/ quÇn/mò cã mµu g×? (Xanh/®á/vµng)

  ( Cho trÎ gäi tªn ¸o mµu ®á, quÇn mµu vµng, mò mµu xanh 2 -3 lÇn)

 - TrÎ chän cïng c« 2 - 3 lÇn.

- C« chó ý mêi nh÷ng trÎ yÕu tham gia nhiÒu lÇn vµo ho¹t ®éng.

- Chó ý tËp cho trÎ ph¸t ©m rá tõ, chÝnh x¸c tõ nãi trän c©u.

* NhËn xÐt nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy.

 

 

 

 

 

Th4 ngày 18 tháng 05 năm 2016

 Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

T¹o h×nh

XÕp hµng rµo

 

 

- TrÎ hứng thú xÕp c¸c khèi gç c¸ch th­a ®Òu nhau thµnh hµng rµo mµu vµng, mµu xanh tÆng Bóp bª.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ ch¬i trËt tù nghiªm tóc, kh«ng tranh giµnh cña b¹n.

 

I. ChuÈn bÞ:

 - M« h×nh sa bµn vÒ nhµ v­ên Bóp bª.

 - Mçi trÎ 5 khèi gç ch÷ nhËt mµu xanh - 5 khèi ch÷ nhËt mµu vµng.

II. C¸ch tiÕn hµnh:

 H§1: ¤n ®Þnh  tæ chøc, giíi thiÖu bµi:

- DÉn d¾t giíi thiÖu x©y hµng rµo tÆng Bóp bª.

- Giíi thiÖu xÕp hµng rµo.

 H§2: Néi dung:

- Quan s¸t mÉu gäi tªn mÉu

-  C« lµm mÉu 2 lÇn:

+ LÇn 1( G¶i thÝch): Tay ph¶i c« cÇm khèi gç ch÷ nhËt mµu vµng c« xÕp dùng xuèng, c« cÇm tiÕp khèi gç ch÷ nhËt xÕp c¸ch th­a ®Òu nhau ®Ó lµm hµng rµo, khèi gç ch÷ nhËt thø 3 c« xÕp dùng xuèng vµ còng c¸ch th­a ®Òu nhau lµm hµng rµo ( nh­  vËy dÕn hÕt c¸c khèi gç mµu vµng ë trong r¸)

+ XÕp xong hµng rµo mµu vµng, c« tiÕp tôc xÕp hµng rµo  mµu xanh ( xÕp t­­¬ng tù nh­­ ®oµn tµu mµu vµng)

+ Cho trÎ gäi tªn s¶n phÈm

-  TrÎ thùc hiÖn: ( 2 lÇn)

+ Con xÕp g×?

+ Hµng rµo cãmµu g×?

+ Con tÆng ai?

- Khi trÎ xÕp xong cho trÎ gäi tªn s¶n phÈm

- TrÎ xÕp lÇn 2 (t­­¬ng tù nh­­ lÇn 1)

H§3: KÕt thóc:

- Tr­­ng bµy s¶n phÈm, khen s¶n phÈm cña trÎ tïy kh¶ n¨ng mµ trÎ ®¹t ®­­îc.

- NhËn xÐt s¶n phÈm cïng trÎ.

- C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: LQ bµi th¬: M­a"

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

 

 

- TrÎ høng thó nghe c« ®äc th¬ vµ ®äc th¬ cïng c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i vµ thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn.

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§2. H§CCD: LQ bµi th¬: "M­a"

- Cho trÎ ch¬i trêi n¾ng - trêi m­a

- DÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬ lµm quen: M­a

* C« ®äc cho trÎ nghe bµi th¬: “ M­a" 2 lÇn.

- C« giíi thiÖu cho trÎ vÒ néi dung bµi th¬

- Hái trÎ tªn bµi th¬, tªn ct¸c gi¶

- C« ®äc l¹i bµi th¬ cho trÎ nghe 1 lÇn.

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Sinh ho¹t chiÒu

- Cho trÎ nghe d©n ca “ M­a r¬i”

- TrÎ høng thó khi ®­îc nghe h¸t, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m khi nghe h¸t.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- bµi h¸t: “M­a r¬i” trªn m¸y tÝnh

II. TiÕn hµnh:

* Cho trÎ nghe d©n ca M­a r¬i"

- Cho trÎ ch¬i “ Trêi n¾ng - trêi m­a”

- Trß chuyÖn, dÉn d¾t giíi thiÖu bµi nghe h¸t “ M­a r¬i”

- C« h¸t cho trÎ nghe bµi h¸t 1 - 2 lÇn

- Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn vïng miÒn

- Më nh¹c trªn m¸y tÝnh cho trÎ nghe 2 -3 lÇn.

 

Th5 ngày 19 tháng 05 năm 2016

 Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

ho¹t ®éng häc

PTNN

Th¬: "M­a"

- TrÎ høng thó, chó ý l¾ng nghe c« ®äc th¬ vµ biÕt tªn bµi th¬.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ biÕt kh«ng ra ngoµi trêi khi trêi ®ang m­a, nÕu ®i ra ®­êng ph¶i mÆc ¸o m­a ®Ó tr¸nh bÞ c¶m n­íc.

 

 

 

 

 

I-  ChuÈn bÞ:

- Que chØ - m¸y chiÕu - Mµn h×nh PowerPoint: Th¬ “ M­a"

II. C¸ch tiÕn hµnh:

H§1:  ¤n ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi :

 - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu bµi th¬  : “ M­a”.

H§2: Néi dung:

- C« ®äc mÉu 2 lÇn :

  +L1: §äc diÔn c¶m.

  +L2: §äc th¬ kÕt hîp tr×nh chiÕu PP.

* §µm tho¹i - trÝch dÉn :

 + C¸c con ®äc bµi th¬ g×?

 + T¸c gi¶ miªu t¶ m­a ë ®©u?

 + M­a r¬i xuèng ®©u?

 + V­a ngåi trong n­íc m­a ®· nh­ thÕ nµo?.

 + M­a co ch©n kh«ng?

C« kh¸i qu¸t vµ gi¸o dôc trÎ: Kh«ng ra ngoµi trêi khi trêi ®ang m­a, nÕu ®i ra ®­êng ph¶i mÆc ¸o m­a ®Ó tr¸nh bÞ c¶m n­íc.

- D¹y trÎ ®äc th¬:

+ C« mêi c¶ líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc cïng c«

H§3: KÕt thóc:

- C¶ líp ®äc l¹i bµi th¬ mét lÇn.

- C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×?

- NhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: - H§C§: Lquen víi V§ bµi h¸t: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

 

- TrÎ høng thó khi h¸t vµ V§ theo c«.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i, thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i vµ ch¬i an toµn.

 

 

 

I. ChuÈn bÞ:

- Mò chim - Vßng - §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh

H§1. H§C§: H¸t bµi h¸t: "Ch¸u ®i mÉu gi¸o"

- C« giíi thiÖu bµi h¸t : "Ch¸u ®i mÉu gi¸o"

- C¶ líp h¸t cïng c« 1 lÇn

- C« giíi thiÖu V§ vç theo nhÞp bµi h¸t

- C« vç mÉu cho trÎ xem

- C¶ líp h¸t - vç 2 - 3 lÇn

- Mêi nhãm, c¸ nh©n trÎ h¸t, vç

- C¶ líp h¸t - vç l¹i 1 - 2 lÇn

H§2. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

H§3. Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n

Ho¹t ®éng chiÒu

- D¹y trÎ vß giÊy

 

- TrÎ høng thó ®­îc lµm quen víi ho¹t ®éng vÏxÐ tù do.

- TrÎ biÕt cÇm giÊy b»ng tay ph¶i, cÇm b»ng ngãn tay c¸i vµ trá, tay tr¸i xÐ giÊy.

I. ChuÈn bÞ:

- GiÊy lo¹i

II. TiÕn hµnh:

- DÉn d¾t giíi thiÖu ho¹t ®éng vß giÊy

- C« cÇm giÊy vµ vß mÉu cho trÎ xem

- H­íng dÉn trÎ c¸ch cÇm gi¸y vµ vß

- Ph¸t giÊy cho trÎ thùc hiÖn

- C« quan s¸t h­íng dÉn trÎ.

* Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i ë c¸c gãc

* NhËn xÐt nªu g­¬ng trÎ cuèi ngµy.

 

Th6 ngày 20 tháng 05 năm 2016

 Néi dung

Môc tiªu

PP - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng häc

PTTM

- NDTT: D¹y V§ bµi h¸t: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”

NDKH: NH “Ch¸u vÉn nhí tr­êng MN”

 

 - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, høng thó khi h¸t vµ V§ theo c« mét c¸ch tù nhiªn.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ nghe vµ tr¶ lêi ®­îc giäng h¸t cña b¹n to hay nhá

 

 

I. ChuÈn bÞ:

Bµi h¸t Ch¸u ®i mÉu gi¸o, ch¸u vÉn nhí tr­êng mÇm non trªn m¸y tÝnh - Mò chãp kÝnh.

II. TiÕn hµnh:

H§1:  ¤n ®Þn, giíi thiÖu bµi:

- T×nh huèng giíi thiÖu bµi h¸t “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o” St chó Ph¹m Minh TuÊn `

H§2: Néi dung:

a. NDTT: D¹y vËn ®éng bµi h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o

- C« b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t bµi: Ch¸u ®i mÉu gi¸o  1 lÇn.

C« hái trÎ tªn bµi h¸t.

- C« giíi thiÖu bµi h¸t cã thÓ kÕt hîp víi vËn ®éng vç tay theo nhÞp.

- C« vç mÉu vµ ph©n tÝch ®éng t¸c: C« vç 1 tiÕng sau ®ã lËt ng÷a 2 bµn tay råi c« l¹i vç 1 tiÕng, lËt ng÷a 2 bµn tay, cø nh­ vËy c« vç nhÞp nhµng cho ®Õn khi hÕt lêi bµi h¸t.

 - C« h¸t vµ vç tay theo nhÞp bµi h¸t 2 lÇn.  C¶ líp h¸t - vç 2 lÇn.

- TrÎ h¸t - vç theo tæ - nhãm.

- Cho 1- 2 c¸ nh©n trÎ h¸t - vç theo nhÞp bµi h¸t.

- C« chó ý tËp cho trÎ h¸t rá lêi bµi h¸t, s÷a sai, khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi.

b. NDKH:  Nghe h¸t: “Ch¸u vÉn nhí tr­êng MN

- C« giíi thiÖu bµi h¸t nghe h¸t: “Ch¸u vÉn nhí tr­êng MN”

- Cho trÎ nghe bµi h¸t 2 - 3 lÇn:

+ LÇn 1: C« h¸t cho trÎ nghe.

+ LÇn 2,3: Cho trÎ nghe bµi h¸t trªn m¸y tÝnh.

3: KÕt thóc :

- C« mì nh¹c bµi h¸t: "Ch¸u ®i mÉu gi¸o" trªn m¸y cho c¶ líp h¸t theo kÕt hîp vËn ®éng theo lêi bµi h¸t 1  lÇn.

- Hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

- Gi¸o dôc trÎ.                                           

- NhËn xÐt tuyªn d­­¬ng trÎ.                                                         

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§C§: - H§C§: Nghe vµ hiÓu néi  dung bµi th¬, tr¶ lêi ®­îc 1 sè c©u hái ®¬n gi¶n cña bµi th¬: “ M­a”

- TCV§:

Trêi n¾ng trêi m­a

- Ch¬i tù do

- TrÎ nhí tªn bµi th¬, tr¶ lêi ®­îc 1 sè c©u hái ®¬n gi¶n cña bµi th¬ “ M­a”.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó tham gia vµo trß ch¬i vµ thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i.

- TrÎ ch¬i an toµn.

 

I. ChuÈn bÞ:

- Tranh th¬: "M­a"

- §å ch¬i c¸c lo¹i.

II. TiÕn hµnh:

H§1. TCV§: Trêi n¾ng trêi m­a

- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i

- C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i.

- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

2. H§CCD: Nghe vµ hiÓu néi  dung bµi th¬, tr¶ lêi ®­îc 1 sè c©u hái ®¬n gi¶n cña bµi th¬: “ M­a”

- Cho trÎ ch¬i trêi n¾ng - trêi m­a.

- DÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬: “ M­a".

- C« ®äc cho trÎ nghe bµi th¬: “ M­a" 1 lÇn.

- C« trß chuyÖn hái trÎ vÒ néi dung bµi th¬:

 + C¸c con ®äc bµi th¬ g×?

 + T¸c gi¶ miªu t¶ m­a ë ®©u?

 + M­a r¬i xuèng ®©u?

 + V­a ngåi trong n­íc m­a ®· nh­ thÕ nµo?.

 + M­a co ch©n kh«ng?

C« kh¸i qu¸t vµ gi¸o dôc trÎ: Kh«ng ra ngoµi trêi khi trêi ®ang m­a, nÕu ®i ra ®­êng ph¶i mÆc ¸o m­a ®Ó tr¸nh bÞ c¶m n­íc.

- C« mêi c¶ líp ®äc th¬

- Tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc

H§3. Ch¬i tù do

- TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i c« chuÈn bÞ vµ c¸c ®å ch¬i trªn s©n.

Ho¹t ®éng chiÒu

- D¹y trÎ biÕt xin lçi

- TrÎ biÕt c¸ch xin lçi ng­êi kh¸c khi lµm sai.

- Rèn cho trẻ phát âm tốt, phát triển vốn từ cho trẻ.

- TrÎ høng thó khi tham gia ho¹t ®éng

 

I ChuÈn bÞ

Tr×nh chiÕu Powerpoit - Phim thá con kh«ng v©ng lêi

II. TiÕn hµnh

- Cho trÎ xem ®o¹n phim thá con kh«ng v©ng lêi

- Hái trÎ:

 + V× sao b¹n thá bÞ l¹c?

 + B¹n thá lµm vËy lµ ®óng hay sai?

 + B¹n thá ®· lµm g× khi mÑ ®Õn ®ãn?

Khi c¸c con m¾c lçi víi b¹n, víi c« c¸c con ph¶i lµm g×?

VËy c¸c con h·y xin lçi mÑ gióp b¹n thá nµo? (TrÎ nãi vµ vßng tay xin lçi: Con xin lçi mÑ)

C« gi¸o dôc: C¸c con ph¶i biÕt v©ng lêi ng­êi lín, khi m¾c lçi c¸c con ph¶i biÕt xin lçi míi lµ bÐ ngoan.

- C« nhËn xÐt tuyªn d­­¬ng trÎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn