THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 494
Số lượt truy cập: 2378105
QUANG CÁO
Phân công phần hành dinh dưỡng năm học 2017-2018 10/17/2017 3:11:46 PM

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN HOA MAI                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

          Số: 40/-HT                   Kiến Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập tổ chỉ đạo công tác dinh dưỡng trường mầm non

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

           

        - Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tai Điều lệ trường mầm non;

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy và Trường Mầm non Hoa Mai;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và BĐDCMHS về việc thực hiện công tác bán trú năm học 2017-2018,

Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nhà trường mầm non Hoa mai.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập tổ chỉ đạo bếp ăn bán trú của nhà trường gồm các đồng chí sau: (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm tra, giám sát tổ chức bếp ăn bán trú. Nhiệm vụ của các thành viên do đồng chí Trưởng ban phân công.

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:    

- Phòng GD (để B/c);

- Như điều 1

- Lưu VT

- Đăng Website

HIỆU TRƯỞNG

 

 

         

 Trần Thị Sông Hồng

 

 

 

 

  

 

 

 

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN HOA MAI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

  

            Số: 02/PCPHDD                   Kiến Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2017

BẢN PHÂN CÔNG

PHẦN HÀNH TỔ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DINH DƯỠNG

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018,

Phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các thành viên tham gia quản lý, chỉ đạo công tác dinh dưỡng như sau:

1. Đ/c: Trần Thị Sông Hồng: Hiệu trưởng - Tổ trưởng - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo chung về công tác bán trú, quyết định thành lập Tổ chỉ đạo và phân công phần hành, phối hợp với BCH Hội CMHS lựa chọn khách hàng hợp đồng thực phẩm. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ, Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc chế độ bán trú.

- Chủ động phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tham mưu với lãnh đạo địa phương, các ban ngành chuẩn bị đầy đủ điều kiện CSVC tổ chức bán trú cho các cháu.  

- Chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp cùng BCH hội phụ huynh vào các đợt kiểm tra thường kỳ, kiểm tra đột xuất.  

2. Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh - PHT: Tổ phó - Phụ trách chính mảng dinh dưỡng, Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên dinh dưỡng,  kiểm tra các hoạt động của NVDD. chỉ đạo giáo viên dinh dưỡng xây dựng thực đơn phù hợp.

- Chỉ đạo các thành viên phụ trách dinh dưỡng thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công. Phụ trách công tác kiểm kê, quản lý tài sản nhà bếp.

- Tham gia kiểm tra, giám sát bếp ăn cùng BCH hội phụ huynh  

- Giải quyết những thắc mắc của giáo viên (nếu có) theo phần hành và trách nhiệm. Trực tiếp hướng dẫn giáo viên tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng, kí xác nhận bảng tính dưỡng chất hàng ngày, ký xác nhận Bảng kê dự kiến thực phẩm cần mua mỗi ngày; ký xác nhận Bảng điều chỉnh thực phẩm cần mua phù hợp với số lượng cháu thực tế; ký xác nhận thực phẩm nhập hàng ngày,  hướng dẫn giáo viên thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ dinh dưỡng nhà bếp..

 3.  Đ/c Võ Thị Ngân- PHT: Phối hợp xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động dinh dưỡng, Phối hợp kiểm tra các hoạt động nhà bếp. Tham mưu với hiệu trưởng về chế độ kiểm tra, thay đổi thực đơn, tham gia giải quyết những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện, tham gia kiểm tra, giám sát bếp ăn  theo lịch cùng BCH hội phụ huynh.  

- Tham gia chỉ đạo xây dựng thực đơn tuần cùng đ/c Lĩnh và giáo viên dinh dưỡng.  

- Phối hợp hướng dẫn giáo viên tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng, kí xác nhận bảng tính dưỡng chất hàng ngày, ký xác nhận Bảng kê dự kiến thực phẩm cần mua mỗi ngày; ký xác nhận Bảng điều chỉnh thực phẩm cần mua phù hợp với số lượng cháu thực tế; ký xác nhận thực phẩm nhập hàng ngày (khi đ/c Lĩnh vắng) phối hợp hướng dẫn giáo viên thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ dinh dưỡng.

Trực tiếp phụ trách việc công khai thực đơn lên trang Web của trường kịp thời theo mùa.

4. Trần Thị Diệu Trang: - Nhân viên y tế. Tham gia bán phiếu, kiểm phiếu ăn cùng nhân viên kế toán. Thực hiện nội dung kiểm thực 3 bước theo quy định ở trường; phối hợp chỉ đạo giáo viên dinh dưỡng nghiêm túc thực hiện quy trình bếp một chiều. kiểm tra việc lưu mẫu thực phẩm, Tham gia kiểm tra VSATTP cùng BGH và BCH hội và các ngày trong tuần theo kế hoạch. Tham gia kiểm tra giám sát công tác tiếp nhận thực phẩm, số lượng báo ăn...

5. Phan Thị Phượng - Nhân viên kế toán: Bán phiếu; Tổng hợp việc thu chi hàng ngày; giám sát và ký xác nhận vào phiếu nhập thực phẩm hàng ngày.

Làm tất cả các loại hồ sơ sổ sách như: Sổ theo dõi bán phiếu ăn, sổ chấm ăn, sổ nhập kho thực phẩm theo khẩu phần, sổ tổng hợp theo dõi số lượng trẻ ăn trong ngày, sổ thực đơn hằng ngày, sổ cấp phát tiền đi chợ, sổ quỹ tiền mặt.

6. Hoàng Thị Hồng: - Nhân viên văn phòng; thư ký viết biên bản, tập hợp ý kiến, tham gia tập hợp số liệu báo ăn, hồ sơ giúp đ/c KT.

7.  Nguyễn Thị Thu Hiền - TTCM- Mai Thị Lũy - TPCM Theo dõi xuất nhập thực phẩm hàng ngày, tuần.(theo lịch phân công hàng tuần) Cùng CBQL chỉ đạo  xây dựng thực đơn hàng tuần cho phù hợp; Giám sát việc nhập thực phẩm, Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên dinh dưỡng lên thực đơn hàng tuần cho phù hợp. Nắm bắt và phản ánh tình hình trẻ ăn ở các lớp, ý kiến của giáo viên lên tổ trưởng- tổ phó để có sự thay đổi thức đơn phù hợp với khẩu vị chung của trẻ. Phối hợp kiểm tra kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, nắm số lượng trẻ các lớp, số lượng báo ăn..

* Đối với các giáo viên dinh dưỡng: Mỗi người thực hiện công việc chính theo lịch phân công hàng tuần.

8. Trương Thị Hương Giang- Nhân viên dinh dưỡng, Bếp trưởng ; chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà bếp, phân công phần hành cho nhân viên mỗi ngày, tuần, chủ động cùng các nhân viên xây dựng vườn rau của bé. Năm bắt tình hình báo cáo lên BGH, tham gia xây dựng thực đơn trong tuần của tất cả các nhân viên, thực hiện đúng quy trình một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn hàng ngày, lên dự kiến thực phẩm cần mua cho ngày sau; đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua phù hợp với thực tế số lượng cháu trong ngày; lên bảng công khai tài chính hàng ngày theo tuần mình phụ trách.

Đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ trong quá trình chế biến, tiếp nhận và nhập thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm hàng ngày 24/24h.

Phối hợp với tổ phó phân công công việc nhà bếp cho các nhân viên khác  thực hiện nhiệm vụ theo từng tuần,  Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà bếp.

Chủ động phối hợp với các nhân viên dinh dưỡng khác trong việc tìm kiếm các loại giống để xây dựng vườn rau có hiệu quả.

9. Mai Thị Thanh : Nhân viên dinh dưỡng - Tổ phó phụ trách nhà bếp, phối hợp với tổ trưởng triển khai các nhiệm vụ tại bếp, tham gia các công việc như tổ trưởng , thực hiện đúng quy trình một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn hàng ngày, lên dự kiến thực phẩm cần mua cho ngày sau; đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua phù hợp với thực tế số lượng cháu trong ngày; lên bảng công khai tài chính hàng ngày theo tuần mình phụ trách.

Đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ trong quá trình chế biến, tiếp nhận và nhập thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm hàng ngày 24/24h. Phối hợp thực hiện và lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà bếp.

10. Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Nhân viên dinh dưỡng, thực hiện các nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó phân công,  phụ trách nhà bếp, thực hiện đúng quy trình một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn hàng ngày, lên dự kiến thực phẩm cần mua cho ngày sau; đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua phù hợp với thực tế số lượng cháu trong ngày; lên bảng công khai tài chính hàng ngày theo tuần mình phụ trách.

- Có trách nhiệm phối hợp chăm sóc vườn rau có hiệu quả

Đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ , trong quá trình chế biến, tiếp nhận và nhập thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm hàng ngày 24/24h, vệ sinh chung toàn trường.

11. Trần Thị Ngọc Yến: Nhân viên dinh dưỡng, Tổ trưởng bếp; chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà bếp, phân công phần hành cho nhân viên mỗi ngày, tuần, chủ động cùng các nhân viên xây dựng vườn rau của bé. Năm bắt tình hình báo cáo lên BGH, tham gia xây dựng thực đơn trong tuần của tất cả các nhân viên, thực hiện đúng quy trình một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn hàng ngày, lên dự kiến thực phẩm cần mua cho ngày sau; đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua phù hợp với thực tế số lượng cháu trong ngày; lên bảng công khai tài chính hàng ngày theo tuần mình phụ trách.

Đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ trong quá trình chế biến, tiếp nhận và nhập thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm hàng ngày 24/24h.

12. Nguyễn Thị Minh Hường: Nhân viên dinh dưỡng, thực hiện các nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó phân công,  phụ trách nhà bếp, thực hiện đúng quy trình một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tính khẩu phần ăn hàng ngày, lên dự kiến thực phẩm cần mua cho ngày sau; đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm cần mua phù hợp với thực tế số lượng cháu trong ngày; lên bảng công khai tài chính hàng ngày theo tuần mình phụ trách.

- Có trách nhiệm phối hợp chăm sóc vườn rau có hiệu quả

Đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ , trong quá trình chế biến, tiếp nhận và nhập thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm hàng ngày 24/24h, vệ sinh chung toàn trường

13. Đ/c trong BCH Hội CMHS:  Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các thành viên chỉ đạo để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát công tác bán trú, tham gia trực tiếp các đợt kiểm tra, giám sát công tác bán trú ở trường, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của phụ huynh để có kiến nghị đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về vấn đề bán trú phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

* Lưu ý: Các phần hành đã được phân công có thể thay đổi (nếu cần) theo điều kiện tình hình của nhà trường ở các thời điểm. Hiệu trưởng điều hành thông qua ban giám hiệu phụ trách mảng dinh dưỡng.

II. Lề lối phối kết hợp giữa các phần hành:

Phối kết hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện có sự thống nhất và đồng bộ. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, dân chủ, tạo sự tin cậy cao  trong phụ huynh và nhân dân. Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của tổ trưởng và đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc VSATTP.

III. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập tổ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo chung, phân công phần hành cho CB, GV, NV

Phó hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chỉ đạo xây dựng thực đơn. Các CB, NV, GV khác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đến khi có văn bản khác thay thế.

Trên đây là phân công phần hành công tác dinh dưỡng năm học 2017-2018. Yêu cầu tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra có các nhiệm vụ, kế hoạch phát sinh Tổ trưởng sẽ giao nhiệm vụ trực tiếp cho một số thành viên trong tổ.

     

     Nơi nhận:                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các thành viên (t/h)

- Đăng Websit của trường                               (Đã ký)

- Phòng GD-ĐT (b/c)

-  LưuVP                                                 Trần Thị Sông Hồng  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn