THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 123
Số lượt truy cập: 2446016
QUANG CÁO
THỜI KHOA BIỂU - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI MG BÉ 11/15/2017 2:44:58 PM

I. THỜI KHÓA BIỂU

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2017

 

 TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

 Từ ngày

21/8-25/8/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức   (MT)

Phát triển thẫm mĩ (TH)

Phát triển nhận thức  (Toán)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

Tuần 2

Từ ngày

28/8-01/9/2017

Phát triển thể chất   (TD)

Phát triển nhận thức (MT)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức (Toán)

Phát triển thẫm mĩ (ÂN)

    

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 3

Từ ngày

04/9 -8/9/2017

Phát triển thể chất

(TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 4

Từ ngày

11-15/9/2017

Phát triển NN

(VH)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 5

Từ ngày

18 -22/9/2017

Phát triển thể chất

 (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 6

Từ ngày

25-29/9/2017

Phát triển thể chất

 (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 7

Từ ngày

02/10-6/10/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 8

Từ ngày

9/10-13/10/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẩm mỹ (TH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển NN (VH)

 

Tuần 9

Từ ngày

 23- 27/10/2017

Phát triển thể chất

 (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẩm TM

(TH)

Phát triển ngôn ngữ (VH)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2017

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 10

Từ ngày

30/10-3/11/2017

Phát triển thể chất

(TD)

Phát triển ngôn ngữ (Văn học)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 11

Từ ngày

 6-10/11/2017

Phát triển nhận thức

(Toán)

 Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thể chất 4-5

(TD)

   Phát triển NN

(Văn học)

Tuần 12

Từ ngày

 13-17/11/2017

Phát triển thể chất

(TD)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển ngôn ngữ

(Văn học)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

ÂN)

Tuần 13

Từ ngày

20-24/11/2017

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Phát triển ngôn ngữ (Văn học)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thể chất

(TD)

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2017

 

 

 

TUẦN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 14

Từ ngày

 04-08/12/2017

Phát triển ngôn ngữ (Văn học)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 15

Từ ngày

11-15/12/2017

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)

Phát triển ngôn ngữ (Văn học)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 16

Từ ngày

18-22/2017

Phát triển nhận thức

(MT)

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển ngôn ngữ (Văn học)

Phát triển nhận thức (Toán)

Phát triển thẫm mĩ

(ÂN)

Tuần 17

Từ ngày

25-29/12/2017

Phát triển nhận thức

(Toán)

Phát triển thể chất (TD)

Phát triển thẫm mĩ

(TH)