THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 2329837
QUANG CÁO
Chủ đề Nước - Hiện tượng tự nhiên - Tuần 2 5/17/2016 3:30:00 PM

KÕ ho¹ch tuÇn iI : Mïa hÌ

GV: Trương Thị Khánh Hiền  ( Tõ 18 - 22 / 4 / 2016)

Nội dung

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đãn tr

- TrÎ biÕt chµo c« vµo líp.

- TrÎ biÕt s¾p xÕp ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh

- Cho trÎ nghe nhac cæ ®iÓn c¸c bµi vÒ chñ ®Ò n­íc - hiÖn t­îng tù nhiªn

Th dc s¸ng

- ThÓ dôc s¸ng: tËp theo nhÞp bµi h¸t: Mïa hÌ ®Õn

C« tËp cïng trÎ, nh¾c trÎ tËp ®óng, tËp chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c:

- Thæi n¬.

- Hai tay ®­a lªn cao,gËp khuûu tay.

- §øng cói gËp ng­êi vÒ tr­íc tay ch¹m ngßn tay

- Ngåi khuþu gèi.

- BËt t¹i chæ

Trß chuyn s¸ng

- NhËn biÕt c¸c buæi trong ngµy.

- BiÕt chia sÏ c¶m xóc víi ng­êi gÇn gòi

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt: N¾ng, m­a,sÊm sÐt, b¶o, cÇu vßng...Mét sè bÖnh mïa hÌ vµ c¸ch phßng tr¸nh

V sinh

- Cã kü n¨ng tù r÷a tay, lau mÆt tr­íc khi ¨n, sau khi ch¬i bÈn vµ ®i vÖ sinh vµo.

- BiÕt ®¸nh r¨ng ®óng c¸ch sau khi ¨n.

- Ch động và độc lp trong hot động.

Ăn

- Cã kỹ năng vệ sinh trong ăn uống

+TrÎ ngåi ®óng bµn quy ®Þnh.

+ Sö dông b¸t th×a ®óng c¸ch trong khi ¨n.

+ ¡n s¹ch sÏ gän gµng, kh«ng ®Ó c¬m r¬i v·i, kh«ng nãi chuyÖn trong khi ¨n.

- BiÕt ®Ò nghÞ sù gióp ®ì cña ng­êi kh¸c khi cÇn thiÕt

Nghe, hiÓu vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn 2-3 hµnh ®éng

Ng

- TrÎ hùc hiÖn ®­îc 2-3 yªu cÇu

- TrÎ ngñ nhanh.

- Nghe nhạc cæ ®iÓn                                                             

Hot động gãc

- Gãc ph©n vai : B¸n c¸c lo¹i ®å dïng phôc vô cho mïa hÌ : Nh­ mò , ¸o quÇn mïa hÌ . C¸c lo¹i n­íc giaØ  kh¸t . Gia ®×nh .B¸c sü.

- Gãc x©y dùng : X©y dùng  b¶i biÓn mïa hÌ .

- Gãc s¸ch to¸n : L µm abum vÒ c¸c mïa trong n¨m , xem tranh ¶nh vÒ c¸c mïa .Ch¬i vì to¸n .

 - Gãc nghÖ thuËt : VÏ vÒ c¸c lo¹i  ®å dïng cña mïa hÌ. T« mµu tranh vÏ vÒ mïa hÌ .C¾t d¸n trang phôc mïa hÌ . BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ mïa hÌ .

- Gãc thiªn nhiªn :  Ch¬i  ch¨m sãc c©y , ®ong n­íc vµo chai , th¶ vËt ch×m nçi

Hot động hc

PTTC

Bật xa 35 – 40cm

KPKH

Mïa hÌ cña bÐ

PTTM

T¹o h×nh

- XÐ d¸n ông mặt trời (M)

- Thơ: Tia nắng

 

PTNT

Nhận biết sáng-trưa-chiều-tối

PTTM

-D¹y VTTN bµi h¸t: N¾ng sím

- Nghe h¸t: Nh÷ng ®¸m m©y sÏ kÓ

Hot động  ngoài tri

H§C§:

 Quan s¸t bÇu trêi *TCV§

- Nh¶y qua suèi nhá

* Ch¬i tù do

H§C§:

Cho trÎ lµm quen bµi th¬  "Tia n¾ng" *TCV§.

Trêi n¾ng trêi m­a

*Ch¬i tù do

H§C§:

 Quan s¸t c©y bµng

* TCDG

- BÞt m¾t b¾t dª.

* Ch¬i tù do .

H§C§:

*Lµm quen bµi h¸t "N¾ng sím * TCV§

- Nh¶y qua suèi nhá *Ch¬i tù do

H§C§:

* tham quan v­ên  hoa trong s©n tr­êng *TCV§

Trêi n¾ng trêi m­a

* Ch¬i tù do

Hot động chiu

Gi¶i c¸c c©u ®è vÒ mïa hÌ

 

H­íng dÉn trß ch¬i míi: Rång r¾n lªn m©y

Làm vở tạo hình

Xé dán mặt trời và những đám mây

Lµm bµi tËp to¸n trong vì BT To¸n

Sinh ho¹t v¨n nghÖ.

- B×nh bÇu bÐ ngoan

 

 

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng ngµy tuÇn II

 

Thø 2 (18/4/2016)

Néi dung

Môc tiªu

Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc tæ chøc

Hoạt động chung

Bật xa 40cm

TCVĐ: Lăn bóng 

- Trẻ thực hiện đúng VĐ bật xa 40cm cm: Chân đứng tự nhiên, đầu gối hơi khuỵu đưa tay từ trước ra sau dùng sức của chân bật mạnh về phía trước chạm đất bằng 2 mũi bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.

 - Trẻ biết đi chạy theo các kiểu chân khác nhau và tập các động tác tay,  bụng, bật ở bài tập phát triển chung đúng, đều, nhịp nhàng.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động và chơi đúng luật.

- Dạy trẻ biết chờ đến l­­­ợt.

 

 

I. Chuẩn bị :

 - Sân bãi sạch sẽ

- Nhạc bài hát: Bé yêu biển lắm

II. Cách tiến hành:

HĐ1: Khởi động

Trẻ đi các kiểu chân kết hợp đi chạy ..theo nhạc điệu bài hát "Bé yêu biển lắm"

HĐ2: Trọng động

a. Bài tập phát triển chung:

Tập theo bài hát "Nắng sớm"

Đội hình 4 hàng ngang

 +Động tác tay: 2 tay đưa ra trước lên cao (4lx4n)

+Động tác bụng: Đứng quay thân sang hai bên (4lx4n)

+ Bật tiến về phía trước (6l x4n)

b. Vận động cơ bản: Bật xa 35 - 40cm

- Cô giới thiệu tên vận động: Bật xa 35 - 40cm

- Cô làm mẫu cho trẻ xem

+Cô làm mẫu lần 1: làm toàn bộ động tác từ đầu đến cuối

+Làm mẫu lần 2: Phân tích động tác

TTCB: Cô đứng sát vật chuẩn , chân đứng tự nhiên , khi có hiệu lệnh bật ,đầu gối hơi khuỵu, đưa tay từ trước ra sau và dùng sức của chân bật mạnh về phía trước, chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng, sau đó cô về đứng ở cuối hàng.

- Cho trẻ thực hiện

Cô gọi lần lượt 2 trẻ đầu hàng lên thực hiện.

+ Lần 1: Bật xa 35cm

 Mỗi trẻ thực hiện 2-3 lần

(Trong quá trình trẻ thực hiện cần chú ý động viên và sữa sai tư thế cho trẻ )

 + Lần 2: Bật xa 40cm

 + Lần 3: Cho trẻ lựa chọn khoảng cách theo khả năng của trẻ

 c. TCVĐ: Lăn bóng

-  Cách chơi : Cô kẻ 2 đường thẳng làm vạch xuất phát và đích đến. Cho trẻ chơi theo tổ. Trẻ khom lưng và lăn bóng thẳng tới đích.

- Luật chơi: Ai lăn chậm sẽ bị loại ra mỗi lần chơi

- Cô tổ chức theo tổ, cho trẻ chơi 2 -3 lần . (trong quá trình trẻ chơi cô chú ý động viên trẻ chơi tốt .)

HĐ3:  Hồi tĩnh

Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng xung quanh lớp

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

H§C§: Quan s¸t n¾ng

TCV§: Nhy qua suèi nhá

Ch¬i tù do

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ   biết được

nắng có từ đâu và cảm giác khi đứng dưới nắng như thế nào.

- Trẻ chơi đúng cách chơi luật chơi.

- Đoàn kết trong khi chơi.

 

 

  I. ChuÈn bÞ :

-T©m thÕ tho¶i m¸i

- §å ch¬i ngoµi trêi: Bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh.

II. TiÕn hµnh

*H§C§: Quan s¸t n¾ng

C« cïng trÎ ra s©n

+ ThÊy  h«m nay thêi tiÕt thÕ nµo?

+ V× sao trêi  l¹i nãng?

+ Con thö ra ®øng d­íi n¾ng xem?

+ Con thÊy thÕ nµo?

+ Con biÕt n¾ng tõ ®©u ®Õn kh«ng?

+ N¾ng mïa thu th× thÕ nµo? Mïa h¹? Mïa xu©n?

GD: TrÎ biÕt ¨n mÆc tho¸ng m¸t, ®éi mò nãn khi ®i ra ®­êng ®Ó kh«ng bÞ èm

*TCV§:  Nh¶y qua suèi nhá

LuËt ch¬i:TrÎ nh¶y chôm hai ch©n, tay chèng h«ng, kh«ng nh¶y vµo hå ®· cã Õch.

C¸ch ch¬i: C« h­íng dÉn vÏ hai ®­êng th¼ng song song dµi 4m, réng 30 cm hoÆc chän nh÷ng ®iÒu kiÖn cã s½n ngoµi s©n ch¬i.NÕu sö dông nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã s½n ngoµi trêi nh­:hµng g¹ch,vÖt n­íc tr­íc s©n....lµ tèt nhÊt.

Cho trÎ ®øng theo hµng ngang ®Ó nh¶y(khuyÕn khÝch trÎ cè g¾ng kÎo bÞ ng· ­ít quÇn ¸o).Gi¸oviªn h­íng dÉn chuÈn cã thÓ vÏ c¸c vßng trßn liªn tôc lµm hå, trÎ gi¶ lµm “con Õch” nh¶y tõ “hå” nä sang “hå” kia, võa nh¶y võa kªu “ép ép”

- C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn.

*Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i tù do víi bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh.

C« bao qu¸t trΠ          

Sinh ho¹t chiÒu

Gi¶i c©u ®è vÒ c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn

 

 

- TrÎ chó ý nghe c« ®äc c©u ®è vµ gi¶i ®¸p ®­îc c¸c c©u ®è cña c«.

I. ChuÈn bÞ:

- C¸c c©u ®è vÒ hiÖn t­îng tù nhiªn: n¾ng, m­a giã....

- X¾c x« cho 3 tæ

II. TiÕn hµnh:

- C« chia trÎ lµm 3 ®éi theo tæ

C« ®äc c©u ®è  ®éi nµo l¾c x¾c x« tr­íc sÏ giµnh quyÒn tr¶ lêi tr­íc

- KÕt thóc: C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.

* Nªu g­¬ng cuèi ngµy.

* VÖ sinh tr¶ trÎ

 

 

Thø 3 (19/4/2016)

Néi dung

Môc tiªu

Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng chung:

(KPKH)

Mïa hÌ cña bÐ

-TrÎ nhËn ra mét sè dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña mïa hÌ.

- TrÎ biÕt chän trang phôc vµ thøc ¨n thÝch hîp trong mïa hÌ ®Ó ®¶m b¶o søc kháe.

- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý thiªn nhiªn, biÕt c¶m nhËn sù thay ®æi cña thiªn nhiªn.

 

I. ChuÈn bÞ:

Slide tr×nh chiÕu mét sè h×nh ¶nh mïa hÌ, trang phôc mïa hÌ,mïa ®«ng, thùc phÈm nªn dïng trong mïa hÌ.

II. Nội dung

H§1: æn ®Þnh g©y høng thó

- H¸t+ VTTN bµi h¸t “ Mïa hÌ ®Õn”

- Trß chuyÖn vÒ bµi h¸t

- Giíi thiÖu  bµi

H§2: Nội dung

Mét n¨m cã 4 mïa: Xu©n, h¹, Thu, §«ng vµ mïa hÌ cßn ®­îc gäi lµ mïa h¹ n÷a ®Êy c¸c con ¹!

- Mïa hÌ cña bÐ:

+ Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ c¸c dÊu hiÖu cña mïa hÌ.

( ChiÕu slide cho trÎ xem)

+ Gîi ý cho trÎ nãi vÒ c¸c h×nh ¶nh ( N¾ng, nãng, mÆt trêi, m­a rµo...)

+ C« gi¶i thÝch: ¸nh n¾ng mïa hÌ th× rÊt chãi chang, lµm cho thêi tiÕt oi bøc, nãng nùc nhÊt lµ vµo buæi tr­a vµ ®Çu giê chiÒu

Do buæi tr­a nãng nhiÒu, nhiÖt ®é cao, nªn buæi chiÒu vµ tèi mïa hÌ th­êng cã m­a rµo kÌm theo sÊm sÐt...

+ Mïa hÌ ®Õn trêi rÊt nãng, vËy con sÏ lµm g× ®Ó b¶o vÖ cho c¬ thÓ bít nãng?( T¾m biÓn, mÆc ¸o quÇn tho¸ng m¸t, ngåi qu¹t ....)

* Mïa hÌ chóng ta nªn ¨n g×  vµ mÆc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o sóc kháe?

-Mïa hÌ n¾ng nhiÒu, nh­ng l¹i cã m­a rµo nªn rÊt nhiÒu c©y ¨n qu¶ ph¸t triÓn.

- Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ mét sè tr¸i c©y vµ thøc ¨n cho mïa hÌ

- Giíi thiÖu mét sè quÇn ¸o mÆc vµo mïa hÌ

*Du lÞch mïa hÌ:

- Mïa hÌ rÊt nãng nùc vµ oi bøc, v× vËy c¸c b¹n nhá nh­ chóng ta, c¸c anh chÞ häc sinh th­êng ®­îc nghÜ hÌ ®Ó ®¶m b¶o søc kháe ®Êy!

- Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng n¬i mµ trÎ muèn ®Õn trong dÞp hÌ

H§3: Trß ch¬i:  Pha n­íc cam

*GD: Mïa hÌ trêi n¾ng g¾t nªn khi ra ®­êng c¸c con nhí ®éi mò, nãn mÆc ¸o kho¸c n¾ng.. ¨n chÝn, uèng s«i ®Ó tr¸nh nh÷ng dÞch bÖnh mïa hÌ...Kh«ng nh­ chó chim trong bµi h¸t “ThËt ®¸ng chª”

H§4: NhËn xÐt- c¾m cê bÐ ngoan

Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

H§C§:

Cho trÎ lµm quen bµi th¬  "Tia n¾ng" *TCV§.

Trêi n¾ng trêi m­a

*Ch¬i tù do

- TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. HiÓu ®­îc néi dung bµi th¬.

- BiÕt ch¬i trß ch¬i vµ høng thó tham gia ch¬i

 

I. ChuÈn bÞ :

- §å ch¬i ngoµi trêi: Bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh.

II. TiÕn hµnh:

H§1 :TCV§:Trêi n¾ng- trêi m­a

LuËt ch¬i:

 Khi cã hiÖu lÖnh “trêi m­a”, mçi bÐ ph¶i trèn vµo mét n¬i tró m­a. C¸c b¹n nam sÏ tró vµo « mµu tr¾ng, nh÷ng b¹n n÷ sÏ tró vµo « mµu ®á. Ai kh«ng t×m ®­îc n¬i tró ph¶i ra ngoµi mét lÇn ch¬i.
C¸ch ch¬i:

 C« h­íng dÉn chuÈn bÞ  nh÷ng « ®¸ hoa trªn s©n ®Ó lµm n¬i tró m­a. TrÎ ®ãng vai häc trß ®i häc, võa ®i võa h¸t . Khi nghe hiÖu lÖnh cña c« nãi: “Trêi m­a” th× mçi trÎ t×m mét n¬i tró m­a nÊp cho khái bÞ ­ít (ch¹y vßng trßn). Ai ch¹y chËm kh«ng t×m ®­îc n¬i ®Ó nÊp th× sÏ bÞ ­ít vµ ph¶i ch¹y ra ngoµi 1 lÇn ch¬i. Trß ch¬i tiÕp tôc, gi¸o viªn ra lÖnh “trêi n¾ng” ®Ó trÎ ®i ra xa «. HiÖu lÖnh “trêi m­a” l¹i ®­îc h« lªn ®Ó trÎ t×m ®­êng tró m­a.

H§2: H§C§:Lµm quen bµi th¬: Tia n¾ng

- C« giíi thiÖu bµi th¬, tªn t¸c gi¶

- §äc cho trÎ nghe 2 lÇn

- Hái trÎ tªn bµi th¬, t¸c gi¶?

- Cho trÎ ®äc theo tæ, nhãm c¸ nh©n

- C¶ líp ®äc l¹i 1 lÇn.

H§3:Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i tù do víi bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh

Sinh ho¹t chiÒu

H­íng dÉn trß ch¬i míi: Rång r¾n lªn m©y

- TrÎ biÕt c¸ch ch¬i, thuéc lêi ®ång dao vµ høng thó tham gia trß ch¬i

- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhanh nhÑn, khÐo lÐo cho trÎ.

 

I ChuÈn bÞ:

- SÉn b·i s¹ch sÏ cho trÎ ch¬i

II. TiÕn hµnh:

H§1:Lµm quen trß ch¬i “ Rång r¾n lªn m©y”

Mét ng­êi ®øng ra lµm thÇy thuèc, nh÷ng ng­êi cßn l¹i s¾p hµng mét, tay ng­êi sau n¾m v¹t ¸o ng­êi tr­íc hoÆc ®Æt trªn vai cña ng­êi phÝa tr­íc. Sau ®ã tÊt c¶ b¾t ®Çu ®i l­în qua l­în l¹i nh­ con r¾n, võa ®i võa h¸t:
Rång r¾n lªn m©y
Cã c©y lóc l¾c
Hái th¨m thÇy thuèc
Cã nhµ hay kh«ng?
Ng­êi ®ãng vai thÇy thuèc tr¶ lêi:
- ThÊy thuèc ®i ch¬i ! (hay ®i chî, ®i c©u c¸ , ®i v¾ng nhµ... tïy ý mµ chÕ ra).
§oµn ng­êi l¹i ®i vµ h¸t tiÕp cho ®Õn khi thÇy thuèc tr¶ lêi:
- Cã !
Vµ b¾t ®Çu ®èi tho¹i nh­ sau : ThÇy thuèc hái:
- Rång r¾n ®i ®©u?
Ng­êi ®øng lµm ®Çu cña rång r¾n tr¶ lêi:
- Rång r¾n ®i lÊy thuèc ®Ó ch÷a bÖnh cho con.
- Con lªn mÊy ?
- Con lªn mét
- Thuèc ch¼ng hay
-Con lªn hai.
- Thuèc ch¼ng hay.
.................................................. ....
Cø thÕ cho ®Õn khi:
- Con lªn m­êi.
- Thuèc hay vËy.
KÕ ®ã, th× thÇy thuèc ®ßi hái:
+ Xin khóc ®Çu.
- Nh÷ng x­¬ng cïng xÈu.
+ Xin khóc gi÷a.
- Nh÷ng m¸u cïng me.
+ Xin khóc ®u«i.
- Tha hå mµ ®uæi.
Lóc ®ã thÇy thuèc ph¶i t×m c¸ch lµm sao mµ b¾t cho ®­îc ng­êi cuèi cïng trong hµng.
Ng­îc l¹i th× ng­êi ®øng ®Çu ph¶i dang tay ch¹y, cè ng¨n c¶n kh«ng cho ng­êi thÇy thuèc b¾t ®­îc c¸i ®u«i cña m×nh, trong lóc ®ã c¸i ®u«i ph¶i ch¹y vµ t×m c¸ch nÐ tr¸nh thÇy thuèc. NÕu thÇy thuèc b¾t ®­îc ng­êi cuèi cïng th× ng­êi ®ã ph¶i ra thay lµm thÇy thuèc.
NÕu ®ang ch¬i d»ng co gi÷a chõng, mµ rång r¾n bÞ ®øt ngang th× t¹m ngõng ®Ó nèi l¹i vµ tiÕp tôc trß ch¬i.
- Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn, c« chó ý söa sai.

- KÕt thóc: C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.

* VÖ sinh, nªu g­¬ng, tr¶ trÎ

 

 

Thø 4 (20/4/2016)

Néi dung

Môc tiªu

Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng chung:

XÐ d¸n mÆt trêi (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------

- Thơ: Tia nắng

 

-TrÎ biÕt dïng kÜ n¨ng xÐ bÊm h×nh vßng cung ®Ó lµm «ng mÆt trêi, xÐ d·i ®Ó lµm nh÷ng tia n¾ng. KÜ n¨ng phÕt hå d¸n ®Òu ®Ñp vµ cã bè côc c©n ®èi.

- Gi¸o dôc trÎ cã tÝnh tËp trung, kiªn nhÉn hoµn thµnh s¶n phÈm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------

- Trẻ nhớ tên bài thơ ,Tên tác giả

- Hiểu nội dung bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô về nội dung bài thơ.

- Trẻ thích đọc thơ và đọc thộc diễn cảm bài thơ.

 

I. ChuÈn bÞ:

- Tranh mÉu cña c«.

- GiÊy mµu, bót s¸p, keo ®ñ cho trÎ.

II. TiÕn hµnh:

H§1: æn ®Þnh g©y høng thó

- Nghe nh¹c bµi h¸t: Ch¸u vÏ «ng mÆt trêi

- Con võa ®­îc nghe bµi h¸t g×?

- Bµi h¸t nãi ®Õn b¹n nhá ®· vÏ «ng mÆt trêi thËt ®Ñp ph¶i kh«ng c¸c con!

- ThÕ ai biÕt «ng mÆt trêi mäc lóc nµo? LÆn lóc nµo ?

- ¤ng mÆt trêi h×nh g×?

Giê häc h«m nay c« muèn c¸c con dïng ®«i tay khÐo lÐo cña m×nh ®Ó xÐ d¸n «ng mÆt trêi thËt ®Ñp nh­ b¹n nhá trong bµi h¸t ®· vÏ nhÐ!

H§2: Nội dung

*Quan s¸t tranh mÉu.

- C« cho xuÊt hiÖn tranh xe d¸n «ng mÆt trêi

- C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh?

- Bøc tranh xÐ d¸n «ng mÆt trêi cã ®Ñp kh«ng?

- ThÕ «ng mÆt trêi h×nh g×? Mµu g×?

- C« d¸n «ng mÆt trêi nh­ thÕ nµo, ë ®©u?( D¸n chÝnh gi÷a tê giÊy)

- Xung quanh «ng mÆt trêi cã g×?( C¸c tia n¾ng,nh÷ng ®¸m m©y)

- Bøc tranh nµy cßn cã g× n÷a? (Cã nh÷ng ®¸m m©y).

* C« lµm mÉu:

§Ó xÐ ®­îc «ng mÆt trêi c«, chän giÊy mÇu mµu ®á. Trªn giÊy c« ®· vÏ s½n h×nh trßn gièng «ng mÆt trêi råi. C« dïng 2 ngãn tay c¸i vµ tay trá xÐ bÊm vßng cung theo h×nh trßn vµ cø nh­ thÕ c« ®· xÐ ®­îc h×nh trßn ®Ó lµm «ng mÆt trêi råi. TiÕp ®Õn c« dïng phÇn giÊy thõa c« xÐ d·i vµ ng¾t ra tõng ®o¹n nhá ®Ó lµm tia n¾ng. XÐ xong c« ®Æt h×nh trß ra chÝnh gi÷a tê giÊy sao cho bè côc c©n ®èi. C« lËt mÆt tr¸i cña h×nh trßn tay tr¸i c« gi÷ giÊy råi dïng ngãn tay trá cña bµn tay ph¶i phÕt hå cho thËt ®Òu. Sau khi phÕt hå c« d¸n vµo chç cò vµ miÕt cho thËt mÞn. C« còng phÕt hå vµ d¸n nh÷ng tia n¾ng xung quanh «ng mÆt trêi.

 Vµ ®Ó bøc tranh thªm ®Ñp c« dïng bót s¸p mµu xanh d­¬ng vÏ thªm nh÷ng ®¸m m©y n÷a ®Êy.

* TrÎ thùc hiÖn

- C« cho trÎ nh¾c l¹i kÜ n¨ng xÐ d¸n

- Hái 2-3 trÎ.

- TrÎ thùc hiÖn- C« bËt nh¹c

- C« ®Õn tõng trÎ quan s¸t, nh¾c nhë, gîi ý cho trÎ c¸ch  xÐ d¸n cho ®Ñp.

- C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ hoµn thµnh s¶n phÈm.

- TrÎ d¸n xong c« cho trÎ mang s¶n phÈm lªn tr­ng bµy

- Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« ®i vÒ tõng trÎ ®éng viªn gióp ®ì nh÷ng trÎ yÕu.

* NhËn xÐt  s¶n phÈm .

+ C« gäi 2- 3 trÎ lªn nhËn xÐt bµi cña b¹n mµ m×nh thÝch.

- Con  thÝch bµi cña b¹n nµo?

- T¹i sao con thÝch bµi cña b¹n?

- B¹n d¸n nh­ thÕ nµo?

- Cã gièng mÉu cña c« kh«ng?

- C« nhËn xÐt l¹i bµi trÎ võa nhËn xÐt.

- C« nhËn xÐt chung: C« khen nh÷ng bµi trÎ xÐ trßn ®Òu vµ d¸n ®Ñp  ( nªu tªn). C« ®éng viªn nh÷ng bµi d¸n ch­­a xong hoÆc bµi ch­a hoµn chØnh, lÇn sau cè g¾ng h¬n.

- Hái tªn bµi.

- VÒ nhµ c¸c con tËp xР d¸n thËt nhiÒu tranh «ng m¨t trêi cho mäi ng­êi cïng xem nhÐ. Vµ ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm do c¸c con t¹o ra, v× vËy c¸c con ph¶i biÕt quý träng, kh«ng lµm r¸ch, kh«ng vøt bõa b·i ®Ó nh÷ng bøc tranh nµo ®Ñp sÏ ®­îc gi÷ l¹i ®Ó göi vÒ “ Dù thi triÓn l·m tranh ®Ñp” nhÐ.

HĐ3. KÕt thóc

- C« nhËn xÐt giê häc.

- C¾m hoa bÐ ngoan.

----------------------------------------------------------------

I. ChuÈn bÞ:

- Pwerpoi bµi th¬ "Tia n¾ng"

II. TiÕn hµnh:

H§1: ¤n ®Þnh g©y høng thó

-TrÎ h¸t bµi hat "Trêi n¾ng, trêi m­a":

- C¸c con võa h¸t bµi h¸t g× ?

- Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g× ?

H§2:Néi dung

* C« ®äc th¬ cho trÎ nghe:

- LÇn 1: §äc th¬ diÔn c¶m

- LÇn 2: §äc th¬ + chiÕu slide cho trÎ xem

* TrÝch dÉn, ®µm tho¹i:

- C« võa ®äc bµi th¬ g×?

- Tia n¾ng nhá gäi bÐ dËy ®Ó lµm g×?(§Ó tËp thÓ dôc)

"Tia n¾ng nhá

Lay hµng mi

BÐ dËy ®i

TËp thÓ dôc"

- Ngoµi gäi bÐ dËy tËp thÓ dôc tia n¾ng cßn lµm ®iÒu g× n÷a?(Tia n¾ng dôc ®µn gµ con)

          "Tia n¾ng dôc

            §µn gµ con

            Ch¹y lon ton

            Theo ch©n mÑ

- Trªn ®­êng ®i tia n¾ng ghÐ th¨m ai c¸c con? (GhÐ Th¨m nhµnh hoa).

            Tia n¾ng ghÐ

            Bªn nhµnh hoa

            Hoa ®iÖu ®µ

            Rung rinh n¾ng

- N¾ng cã lîi Ých g× cho chóng ta?

- Khi ®i ra ngoµi n¾ng con ph¶i lµm g×?NÕu kh«ng ®éi nãn con sÏ bÞ g×?

* D¹y trÎ ®äc th¬:

- TrÎ ®äc th¬ d­íi h×nh thøc tËp thÓ, tæ, tèp, c¸ nh©n.

Khi trÎ ®äc th¬ c« ®éng viªn trÎ ®äc diÔn c¶m, chó ý söa sai cho trÎ.

H§3: NhËn xÐt, kÕt thóc ho¹t ®éng:

Gi¸o dôc trÎ trÎ ý thøc b¶o vÖ thiªn nhiªn...

NhËn xÐt tuyªn d­¬ng giê häc./.

H§C§:

 Quan s¸t c©y bµng

* TCDG

- BÞt m¾t b¾t dª.

* Ch¬i tù do

- TrÎ biÕt nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña c©y bµng.

-  BiÕt c©y bµng lín lªn lµ nhê cã c¸c ®iÒu kiÖn: ®¸t, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ vµ n­íc.

- BiÕt ch¬i TCDG vµ høng thó khi tham gia trß ch¬i.

I ChuÈn bÞ:

- Kh¨n bÞt m¾t cho ch¸u

- §å ch¬i cho trÎ ch¬i tù do

II. TiÕn hµnh:

H§1: Quan s¸t c©y Bµng

- C« cïng trÎ ra s©n, quan s¸t c©y bµng:

§©y lµ c©y g×?

Cã ®Æc ®iÓm g×?C©y cæ thô, L¸, Th©n...

C©y lín lªn nhê nh÷ng yÕu tè nµo?

Gi¸o dôc trÎ.

H§2: TCGD: BÞt m¾t b¾t dª

C¸ch ch¬i:  Mét trÎ xung phong ®Ó mäi ng­êi bÞt m¾t l¹i b»ng mét chiÕc kh¨n ®Ó kh«ng nh×n thÊy, nh÷ng ng­êi cßn l¹i ®øng thµnh vßng trßn quanh ng­êi bÞ bÞt m¾t.
Mäi ng­êi ch¹y xung quanh ng­êi bÞ bÞt m¾t ®Õn khi nµo ng­êi ®ã h« “b¾t ®Çu” hoÆc “®øng l¹i” th× tÊt c¶ mäi ng­êi ph¶i ®øng l¹i, kh«ng ®­îc di chuyÓn n÷a. Lóc nµy ng­êi bÞ bÞt m¾t b¾t ®Çu lÇn ®i xung quanh ®Ó b¾t ®­îc ai ®ã, mäi ng­êi th× cè tr¸nh ®Ó kh«ng bÞ b¾t vµ t¹o ra nhiÒu tiÕng ®éng ®Ó ®¸nh l¹c h­íng.

LuËt ch¬i:

§Õn khi ai ®ã bÞ b¾t vµ ng­êi bÞ bÞt m¾t ®o¸n ®óng tªn th× ng­êi ®ã sÏ ph¶i ra “b¾t dª”, nÕu ®o¸n sai l¹i bÞ bÞt m¾t l¹i vµ lµm tiÕp.

Cã ai ®ã muèn ra ch¬i cïng th× ph¶i vµo lµm lu«n, ng­êi ®ang bÞ bÞt m¾t lóc nµy ®­îc ra ngoµi hoÆc lµ ph¶i o¼n tï t× xem ai th¾ng.

H§3: Ch¬i tù do

Sinh ho¹t chiÒu

Làm vở tạo hình và những đám mây

 

-TrÎ biết sử dụng các kỹ năng xé bấm xé lượn để xé ông mặt trời và những đám mây.

- Bố cục tranh cân đối hài hòa.

 

I. Chuẩn bị:

- Vở tạo hình, keo dán giấy, giấy màu.

- Tranh mẫu của cô

II. Tiến hành

* Làm vở tạo hình: Xé dán ông mặt trời và những đám mây.

-Ổ định: Đọc bài thơ "Ông mặt trời ống ánh"

- Đàm thoại: Các con vừa đọc bài thơ nói về gì?

                      Ông mặt trời có dạng hình gì?

                      Trên bầu trời còn có gì? (Mây)

- Giới thiệu bài

- Cô làm mẫu cho trẻ xem

- Trẻ thực hiện

Cô bao quát trẻ

*Nªu g­¬ng - Vệ sinh, Tr¶ trÎ

 

 Thø 5 (21/4/2016)

Néi dung

Môc tiªu

Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng chung:

PTNT

Nhận biết các buổi sáng-trưa, chiều-tối.

 

 

Trẻ biết tên gọi các buổi trong ngày, biết xác định được buổi sáng , buổi trưa, buổi chiều , buổi tối qua một số công việc trẻ làm hằng ngày.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi và chơi đúng cách chơi luật chơi.

 

I. Chuẩn bị:

- Một số hình ảnh về các buổi trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối,ban đêm.

II. Tiến hành:

* HĐ1: Ổn định tổ chức

Cho trẻ hát bài “Nắng sớm”

Trò chuyện về nội dung bài hát.

Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ giúp các con nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.

* HĐ 2: Nội dung

- Cô đưa lần lượt các bức tranh về các buổi trong ngày và đàm thoại với trẻ.

*Bức tranh 1: Buổi sáng

- Các con có biết đây là bức tranh vẽ về buổi nào không? (Buổi sáng)

-Vỡ sao con biết? (Mắt trời mới nhô lên)

Buổi sáng các con thường làm những việc gì? (Đánh răng, ăn sáng, đi học, tập thể dục sáng cùng cô, sau đó vào các hoạt động học, chơi ở các góc)

=> Cô khái quát lại lời trẻ.

* Bức tranh 2: Buổi trưa

- Bây giờ đang là buổi nào?(Buổi trưa)

- Vì sao các con biết? (Vì mặt trời lên cao)

Đúng rồi tiếp theo buổi sáng là buổi trưa. Thế buổi trưa các con thường làm những việc gì? (Ăn cơm trưa ở lớp, ngủ trưa ở lớp)

Tranh

* Bức tranh 3: Buổi chiều

Buổi trưa là khoảng thời gian tiếp theo của buổi sáng.

  Vậy khi ngủ trưa dậy các con thường làm gì? (Ăn quà xế ở lớp, chơi những trò chơi, được cô nêu gương trong ngày)

- Khi bố mẹ đón về là buổi nào? (Buổi chiều)

- Cô có một bức tranh, các con nhìn xem đây là buổi nào?(Buổi chiều) Vì sao con biết? (Mặt trời đang lặn xuống và các bạn được bố mẹ đón về)

- Cô chuẩn xác: ông mặt trời lăn xuống và các bạn được bố mẹ đón về đó là buổi chiều.

Các con hãy nhìn xem cảnh biển lúc hoàng hôn

* Bức tranh 3: Buổi tối

Ông mặt trời lăn xuống nhường chỗ cho ông mặt trăng lên cao là buổi tối.

- Đọc bài thơ: “bé yêu trăng”.

- Cho trẻ xem tranh.

- Các con xem bầu trời buổi tối như thế nào? (Đen, tối)

- Buổi tối các con thường làm gì?

- Cô chuẩn xác: buổi tối thường làm ăn cơm cùng ba mẹ, xem chương trình chúc bé ngủ ngon, sau đó đánh răng và đi ngủ cùng với ba mẹ.

* HĐ3: Luyện tập

Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 4 đội chơi, yêu cầu mỗi đội chọn tranh các hoạt động về một buổi trong ngày

Trò chơi 2: Nối tranh theo các buổi.

Chia trẻ làm 3 đội, mỗi đội có 1 tranh dán các hình ảnh về các buổi, yêu cầu trẻ chọn tranh nối với hình ảnh các buổi tương ứng

* HĐ4: Kết thúc

Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

H§C§:

*Lµm quen bµi h¸t "N¾ng sím" (Hµn Ngäc BÝch)

TCV§

- Nh¶y qua suèi nhá *Ch¬i tù do

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶

- H¸t râ lêi, ®óng nhÞp ®iÖu cña bµi h¸t.

- Høng thó khi tham gia ch¬i

I. ChuÈn bÞ:

- §å ch¬i cho trÎ ch¬i tù do

II.C¸ch tiÕn hµnh:

*H§1:  H§C§: Lµm quen bµi h¸t: N¾ng sím

- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶

- C« h¸t 2 lÇn

- TrÎ h¸t c¶ líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n

*H§2: TCV§: Nh·y qua suèi nhá

LuËt ch¬i:TrÎ nh¶y chôm hai ch©n, tay chèng h«ng, kh«ng nh¶y vµo hå ®· cã Õch.

C¸ch ch¬i: C« h­íng dÉn vÏ hai ®­êng th¼ng song song dµi 4m, réng 30 cm hoÆc chän nh÷ng ®iÒu kiÖn cã s½n ngoµi s©n ch¬i.NÕu sö dông nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã s½n ngoµi trêi nh­:hµng g¹ch,vÖt n­íc tr­íc s©n....lµ tèt nhÊt.

Cho trÎ ®øng theo hµng ngang ®Ó nh¶y(khuyÕn khÝch trÎ cè g¾ng kÎo bÞ ng· ­ít quÇn ¸o).Gi¸oviªn h­íng dÉn chuÈn cã thÓ vÏ c¸c vßng trßn liªn tôc lµm hå, trÎ gi¶ lµm “con Õch” nh¶y tõ “hå” nä sang “hå” kia, võa nh¶y võa kªu “ép ép”

- C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn.

*Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i tù do víi bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh.

C« bao qu¸t trΠ          

Sinh ho¹t chiÒu

H­íng dÉn lµm vì to¸n

- TrÎ nhËn biÕt vµ ®Ðm sè l­îng trong ph¹m vi 8 vµ ®Õm theo kh¶ n¨ng

I ChuÈn bÞ:

Vì to¸n trang 20

- Bóp s¸p, bµn ghÕ ngåi ®ñ cho sè trÎ

II TiÕn hµnh:

- C« ph¸t vì cho trÎ

- H­íng dÉn trÎ lµm

- TrÎ thùc hiÖn ( C« chó ý gióp ®ì trÎ)

-VÖ sinh

- Nªu g­¬ng

- Tr¶ trÎ

 

 

Thø 6 (22/4/2016)

Néi dung

Môc tiªu

Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc tæ chøc

Ho¹t ®éng chung

D¹y vËn ®éng:

VTTN: N¾ng sím

- Nghe h¸t:

Nh÷ng ®¸m m©y sÏ kÓ

- TC: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt

- TrÎ vËn ®éng ®óng theo nhÞp ®iÖu bµi h¸t, thÝch thó khi vËn ®éng.

- Gi¸o dôc trÎ khi ®i ra n¾ng ph¶i biÕt ®éi mò, b¶o vÖ søc kháe chÝnh m×nh.

 

I ChuÈn bÞ:

-         §Çu ®Üa nh¹c

II. TiÕn hµnh:

H§1.G©y høng thó

- Trß ch¬i : Pha n­íc chanh

- Giíi thiÖu bµi.

H§2: Nội dung

a. D¹y vËn ®éng VTTN:  N¾ng sím

-LÇn 1: C« h¸t vµ vËn ®éng cho trÎ nghe.

- LÇn 2: C« gi¶i thÝch vËn ®éng: VTTN lµ væ vµo ph¸ch m¹nh vµ ph¸ch nhÑ ngöa tay ra.ë bµi h¸t nµy c¸c con væ vµo tõ "N¾ng" vµ ngöa tay vµo tõ "võa"

b. Trẻ thực hiện

+ Mêi tæ, nhãm, c¸ nh©n vËn ®éng (C« cho trÎ vËn ®éng víi x¾c x«, thanh gâ, trèng l¾c).

 + Trong qu¸ tr×nh trÎ vËn ®éng c« chó ý söa sai cho trÎ.

+ Cho trÎ vËn ®éng VTTN theo c¸c c¸ch kh¸c nhau: kÝ ch©n, l¾c tay theo tæ, nhãm, c¸c nh©n.

H§3: Nghe h¸t: Nh÷ng ®¸m m©y sÏ kÓ

    Nh÷ng ®¸m m©y sÏ kÓ,

     VÒ b¹n võa b©y qua

     N¬i nµo bay m­a xuèng

   Cho ®Êt ®ai hiÒn hßa....§ã lµ néi dung bµi h¸t ...c« mêi c¸c con l¾ng nghe

- C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn.

L1: C« h¸t cho trÎ nghe

L2: Më nh¹c cho trÎ h­ëng øng

H§4: TC: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt

- C¸ch ch¬i: Gäi 1 trÎ lªn ®éi mò chãp kÝn, mét trÎ kh¸c ®i dÊu 1 vËt sau l­ng mét b¹n nµo ®ã ë trong líp. C¶ líp h¸t nhá nhÑ nhµng, b¹n cÊt mò ®i t×m, khi ®Õn gÇn chæ b¹n giÊu vËt c¶ líp sÏ h¸t to.

- LuËt ch¬i:  B¹n nµo t×m kh«ng ®­îc sÏ ph¶i nh·y lß cß quanh líp.

- Tæ chøc cho trª ch¬i 3-4 lÇn

H§5: NhËn xÐt tuyªn d­¬ng

Hoạt động ngoài trời

H§C§:

* Cho trÎ tham quan v­ên  hoa trong s©n tr­êng *TCV§

Trêi n¾ng trêi m­a

* Ch¬i tù do

- Trẻ biết được tên gọi, màu sắc, đặc điểm những loại hoa trong sân trường mà trẻ được quan sát.

- Trẻ hứng thú quan sát, và trả lời tron câu các câu hỏi của cô giáo.

- Trẻ hứng thú chơi và chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết.

1. Chuẩn bị:

Sân bãi sạch sẽ

2. Tiến hành:

* Quan sát vườn hoa trong sân trường:

- Cô giáo dẫn trẻ đến vườn hoa, giới thiệu cho trẻ biết tên các loại hoa, cho trẻ gọi tên, giới thiệu đặc điểm, màu sắc của hoa sau đó gợi hỏi trẻ:

+ Đây là hoa gì?

+ Hoa có màu gì?

+ Cánh hoa như thế nào?

+ Hoa dùng để làm gì?

=> Cô giáo khaid quát lại và giáo dục trẻ không được ngắt hoa, bẻ cành vì hoa làm đẹp cho sân trường.

 *TCV§:Trêi n¾ng- trêi m­a

LuËt ch¬i:
Khi cã hiÖu lÖnh “trêi m­a”, mçi bÐ ph¶i trèn vµo mét n¬i tró m­a. C¸c b¹n nam sÏ tró vµo « mµu tr¾ng, nh÷ng b¹n n÷ sÏ tró vµo « mµu ®á. Ai kh«ng t×m ®­îc n¬i tró ph¶i ra ngoµi mét lÇn ch¬i.
C¸ch ch¬i:
C« h­íng dÉn chuÈn bÞ  nh÷ng « ®¸ hoa trªn s©n ®Ó lµm n¬i tró m­a. TrÎ ®ãng vai häc trß ®i häc, võa ®i võa h¸t . Khi nghe hiÖu lÖnh cña c« nãi: “Trêi m­a” th× mçi trÎ t×m mét n¬i tró m­a nÊp cho khái bÞ ­ít (ch¹y vßng trßn). Ai ch¹y chËm kh«ng t×m ®­îc n¬i ®Ó nÊp th× sÏ bÞ ­ít vµ ph¶i ch¹y ra ngoµi 1 lÇn ch¬i. Trß ch¬i tiÕp tôc, gi¸o viªn ra lÖnh “trêi n¾ng” ®Ó trÎ ®i ra xa «. HiÖu lÖnh “trêi m­a” l¹i ®­îc h« lªn ®Ó trÎ t×m ®­êng tró m­a.

*Ch¬i tù do:

Cho trÎ ch¬i tù do víi bãng, xe « t«, xÝch ®u, cÇu tr­ît, bËp bªnh.

Sinh hoạt chiều:

Dạy trẻ kỹ năng pha nước chanh

- Trẻ biết được quy trình pha nước chanh.

- Biết được nước chanh tốt cho sức khỏe trẻ, là nước giải khát trong mùa hè,

1. Chuẩn bị:

- Trẻ: Dao nhỏ, chanh, đường, cái thớt, ly.

- Đồ dùng của cô giống trẻ.

2. Tiến hành:

- Cô giới thiệu bài học; Hôm nay cô sẽ dạy cho các con quy trình pha nước chanh.

- Cô cho trẻ biết được chanh cung cấp vitamin và muối khoáng, khi ăn vào sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh da dẽ hồng hào.

- Cô đố trẻ chanh có mùi vị như thế nào?(Chua) dùng để làm gì?(Pha nước chanh đường, cho vào các món ăn...)

* Hướng dẫn quy trình pha nước chanh:

- Cô làm mẫu:

B1: Rót nước vào ly, khoảng 2/3 ly nước.

B2: Cho vào ly 2 thìa đường

B3: Cắt đôi quả chanh

B4: Vắt nước chanh và ly nước.

B5: Khuấy đều

B6: Uống.

- Cô cho trẻ nhắc lại quy trình pha nước chanh, sau đó chia trẻ thành 8 nhóm và thực hành quy trình pha nước chanh.

- Trong quá trình trẻ thực hiện cô chú ý bao quát trẻ và hướng dẫn cho trẻ khi trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ dùng dao cẩn thận.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương.

* Nêu gương cuối tuần

* Vệ sinh trả trẻ:

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Thị Sông Hồng-HT- 0944659551 
Võ Thị Ngân - P.HT - 0941373474 
Nguyễn Thị Lĩnh - P.HT - 0947838987 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883923 * Email: mnhoamai@lethuy.edu.vn